คนสร้างสุข

กิจกรรมที่ 3.2เตรียมรองรับสังคมสูงวัยด้านสุขภาพ :นาตาล่วงอ่อนหวาน

กิจกรรมที่ 3.2เตรียมรองรับสังคมสูงวัยด้านสุขภาพ :นาตาล่วงอ่อนหวาน

21 มีนาคม 2564
sukunyasukunya
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

มีการประชุมคณะทำงาน  แกนนำชุมชน แกนนำอสม. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาตาล่วงและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขต 2 นายบุญโชติ  ฟุกล่อย เพื่อแบ่งงานของการทำกิจกรรมนาตาลวงอ่อนหวาน ในส่วนของลงความเห็นวันที่ดำเนินกิจกรรม หน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น การติดต่อวิทยากรและร้านที่เข้าร่วมกิจกรรมนาตาล่วงอ่อนหวานที่มาออกบูท การจัดสถานที่ การจัดอาหารสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายครบตามที่วางไว้ที่จำนวน 60 คน คณะทำงาน วิทยากรแกนนำชุมชนจำนวน 16 คน ซึ่งผลที่ตามมาเป้นผลลัพธ์ที่ได้จากการพูดคุยร้านกาแฟที่เข้าร่วมกิจกรรมก็พบว่า เมื่อมี่การแนะนำเรื่องของรสชาติก็ได้รับการตอบรับ โดยผู้ซื้อเลือกทานหวานลดลงจากเดิมและคิดว่าลดลงเรื่อยๆในระยะต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,200.00 0.00 11,394.00 4,600.00 0.00 0.00 20,194.00 lock_open