เครือข่ายฅนสร้างสุข

ค่าเปิดบัญชีธนาคาร

ค่าเปิดบัญชีธนาคาร

10 ตุลาคม 2564
chonpadaechonpadae
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คืนเงินยืมทดลองเปิดบัญชีธนาคาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คืนเงินยืมทดลองเปิดบัญชีธนาคาร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00