โครงการจัดการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลหนองบ่อ

กิจกรรมย่อยที่ 1.4 ประชุมคณะทำงาน

กิจกรรมย่อยที่ 1.4 ประชุมคณะทำงาน

9 พฤศจิกายน 2563
nuntapolnuntapol
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เชิญคณะทำงานเข้าร่วมประชุม 2.ประชุมคณะทำงาน 2.1ให้ความรู้เรื่องการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 4 ด้าน 2.2กำหนดวันออกให้ความรู้การเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 4 ด้านและตรวจสุขภาพแก่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประเมินความรู้การเตรียมสังคมสูงวัย 4 ด้าน ของคณะทำงานพบว่ามีความรู้เพิ่มขึ้นผ่านเกณฑ์ร้อยละ 82.0 ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมสังคมสูงวัยได้ความรู้การเตรียมสังคมสูงวัยและได้รับการตรวจสุขภาพวัดความดัน วัดรอบเอว และตรวจน้ำตาลครอบคลุมร้อยละ 100 (จำนวน 200  คน)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 550.00 200.00 0.00 0.00 750.00