โครงการจัดการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลหนองบ่อ

กิจกรรมที่ 3 การอมรมให้ความรู้การเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ตรวจคัดกรองสุขภาพสมาชิก

กิจกรรมที่ 3 การอมรมให้ความรู้การเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ตรวจคัดกรองสุขภาพสมาชิก

10 พฤศจิกายน 2563
nuntapolnuntapol
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมเรื่องการเตรียมสังคมสูงวัย 4 ด้านแก่คณะทำงาน และชี้แจงขั้นตอนการตรวจสุขภาพผู้เข้าร่วมโครงการ นัดหมายออกตรวจสุขภาพผู้เข้าร่วมโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.อบรมความรู้การเตรียมสังคมสูงวัย 4 ด้านคณะทำงาน จำนวน 15 คน 2.ออกออกตรวจสุขภาพแก่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ (วัดความดันโลหิต,เจาะน้ำตาล,วัดรอบเอว จำนวน 200 คน 3.เก็บรวบรวมข้อมูล

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 9,000.00 6,000.00 1,000.00 0.00 0.00 17,800.00