เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

เวทีปฐมนิเทศคณะทำงานโครงการการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ณ ภูผายอดรีสอร์ท อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

เวทีปฐมนิเทศคณะทำงานโครงการการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ณ ภูผายอดรีสอร์ท อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

30 กรกฎาคม 2563
อารีรัตน์อารีรัตน์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน เข้าร่วมเวทีปฐมนิเทศ ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 จำนวน 3 คน  เพื่อเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม  การชี้แจงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ของ สสส.  มีการทบทวนบันได้ผลลพธ์และตัวชี้วัดโครงการ และการจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ตลอดโครงการ  มีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูลสูงวัย (40-59ปี) และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)  รับฟังข้อเสนอแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่องข้อควรระวังในการดำเนินงานของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ตัวแทนคณะทำงานโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน จำนวน 3 คน มีความรู้ความเข้าใจในบันไดผลลัพธ์โครงการสามารถกำหนดแนวทาง(ปฏิทินการดำเนินงาน) เพื่อให้บรรลุบันไดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  • คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่การเงิน ของโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน มีความเข้าใจในกระบวนการเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ของ สสส.ในระดับหนึ่ง
  • คณะทำงานสามารถออกแบบสำรวจการจัดข้อมูลสูงวัยและข้อมูลผู้สูงอายุ ให้มีความสอดคล้องกับบันไดผลลัพธ์ของโครงการ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.20 0.00 0.00 0.00 875.20