เครือข่ายฅนสร้างสุข

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลควนกุน
รหัสโครงการ 63001740023
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลควนกุน
วันที่อนุมัติ 29 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 30 กรกฎาคม 2563 - 10 ตุลาคม 2564
งบประมาณ 117,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุธน โข้ยนึ่ง
พี่เลี้ยงโครงการ นายนบ ศรีจันทร์
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 46,800.00
2 30 พ.ย. 2563 29 เม.ย. 2564 30 พ.ย. 2563 10 ต.ค. 2564 58,500.00
3 30 เม.ย. 2564 10 ต.ค. 2564 30 เม.ย. 2564 10 ต.ค. 2564 11,700.00
รวมงบประมาณ 117,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลควนกุน ประกอบด้วย 5 ชุมชนได้แก่ ชุมชนร่มเมือง ชุมชนควนกุน ชุมชนเมืองใหม่ ชุมชนตรอกบก และชุมชนหัวสะพาน มีประชากร ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 จำนวน 2,149 คนปัจจุบันจากข้อมูลประชากรพบว่า เทศบาลตำบลควนกุนเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว
ดังนั้นเพื่อให้มีการเตรียมการรองรับสังคมสูงวัยร่วมกันของภาคประชาชน หน่วยงานท้องถิ่นเทศบาล รพ.สต. และโรงเรียนผู้สูงอายุโดย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลควนกุน มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลควนกุน ได้ข้อสรุปลำดับความต้องการในการแก้ปัญหารองรับสังคมผู้สูงวัยในเขตเทศบาลตำบลควนกุนมีดังนี้คือ ลำดับแรก ด้านสุขภาพร้อยละ 50 ลำดับสองด้านเศรษฐกิจร้อยละ 28 ลำดับสามการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมร้อยละ 14 และลำดับที่สี่ด้านสังคมร้อยละ 8 ตรงกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลควนกุนได้ทำการสำรวจความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน พบว่า  ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลควนกุนมีคุณภาพชีวิตลดลง และจากข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลาเส ได้ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุจำนวน 184 คน พบว่าเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน 13 คน  เสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง 68 คน เสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง 152 คน  เสี่ยงเป็นโรคเข่าเสื่อม 60 คน  ดังนั้น การแก้ปัญหารองรับสังคมผู้สูงวัยในเขตเทศบาลตำบลควนกุน ภายใต้โครงการมีชมรมผู้สูงอายุที่มีความเข้มแข็ง ที่มีสมาชิกในปัจจุบันจำนวน 50 คน มีการทำกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ มีธรรมนูญสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่คอยขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ และปัจจุบันที่จังหวัดตรังได้เข้าสู่สังคมสูงวัย โดยมีจำนวนผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากรทั้งหมด ได้ตระหนักถึงปัญหาในส่วนนี้ จึงเกิดแนวคิดสร้างความพร้อมเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ในกลุ่มช่วงอายุ 40-59 ปี โดยในฐานะที่ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญชีวิต ผ่านประสบการณ์ต่างๆในช่วงวัยนั้นมาก่อน จีงอยากส่งเสริมให้กลุ่มที่รองรับสังคมสูงวัยมีความรู้ในการใช้ชีวิตวัยสูงอายุและวัยหลังเกษียณอายุ การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยการจัดอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ สิทธิหน้าที่ของผู้สูงอายุและประสบการณ์การใช้ชีวิต ในฐานะผู้เชี่ยวชาญชีวิต รวมทั้งกิจกรรมการออกกำลังกาย ในมิติด้านสุขภาพ โดยการทำกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกับชมรมผู้สูงอายุที่มีการจัดกิจกรรมในทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์ รวมทั้งการสร้างหลักประกันให้กับตนเอง (การออมทรัพย์) ในมิติด้านเศรษฐกิจ โดยให้กลุ่มเป้าหมายช่วงอายุ 40 – 59 ปี ได้เข้าร่วมกิจกรรมการออมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ เพื่อมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามตนเองจำเป็นเช่น ยามเจ็บป่วยจะได้ไม่เครียดกับการไม่มีเงินรักษาตัว เชื่อว่าเมื่อสุขภาพกลุ่มดีขึ้นและสามารถช่วยรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้ จึงมีความประสงค์ที่จัดทำโครงการพัฒนาสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัยให้มีสุขมากขึ้น

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัย

1.1มีคณะทำงานที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 1.2 มีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเตรียมรองรับสังคมสูงวัยทต.ควนกุน 1.3 มีข้อมูลผู้เชี่ยวชาญชีวิตทต.ควนกุน 1.4กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยร้อยละ 80
1.5 กลุ่มเป้าหมายเตรียมรองรับสังคมสูงวัยมีการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการตำบล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 1.6กลุ่มเป้าหมายเตรียมรองรับสังคมสูงวัยมีการออมในรูปแบบต่าง ๆเช่น การออมเงิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 1.5 กลุ่มเป้าหมายเตรียมรองรับสังคมสูงวัยสุขภาพดีขึ้นร้อยละ 20
1.7มีแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในแผนพัฒนาท้องถิ่นและหรือกองทุนสุขภาพตำบล

1.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 200
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มคนอายุ 40-59 ปี 150 -
ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุทั่วไป 50 -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
30 ก.ค. 63 - 30 พ.ค. 64 ส่วนที่ สสส.สนับสนุนเพิ่มเติม (เบิกจ่ายตามจริง และเมื่อเหลือจะต้องคืนให้กับ สสส. เมื่อสิ้นสุดโครงการ) 0.00 13,000.00 -
31 ก.ค. 63 - 30 เม.ย. 64 กิจกรรมที่ 2การรวบรวม สำรวจข้อมูลเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ทต.ควนกุน 2 ครั้ง 30.00 11,200.00 -
1 - 31 ส.ค. 63 กิจกรรมที่ 1 สร้างความเข้มแข็งและองค์ความรู้ให้แกนนำในการขับเคลื่อนเตรียมรองรับสังคมสูงวัยทต.ควนกุน ประชุมคณะทำงาน 10 ครั้ง 20.00 31,000.00 -
1 ส.ค. 63 - 30 พ.ค. 64 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 0.00 61,800.00 -
10 ต.ค. 64 บัญชีธนาคาร 0.00 0.00 -
18 ก.ย. 63 กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 20.00 3,100.00 8,060.00
26 ต.ค. 63 กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 30.00 3,100.00 3,100.00
12 มี.ค. 64 กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 20.00 3,100.00 3,100.00
19 มี.ค. 64 กิจกรรมย่อยที่ 1.4 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4 20.00 3,100.00 3,100.00
26 มี.ค. 64 กิจกรรมย่อยที่ 1.5 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 5 20.00 3,100.00 3,100.00
2 เม.ย. 64 กิจกรรมย่อยที่ 1.6 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 6 20.00 3,100.00 3,100.00
16 เม.ย. 64 กิจกรรมย่อยที่ 1.7 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 7 20.00 3,100.00 3,100.00
23 เม.ย. 64 กิจกรรมย่อยที่ 1.8 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 8 20.00 3,100.00 3,100.00
7 พ.ค. 64 กิจกรรมย่อยที่ 1.9 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 9 20.00 3,100.00 3,100.00
21 พ.ค. 64 กิจกรรมย่อยที่ 1.10 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 10 20.00 3,100.00 3,100.00
25 ก.ย. 63 กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การรวบรวม สำรวจข้อมูลเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ทต.ควนกุน ครั้งที่ 1 30.00 5,600.00 6,600.00
1 เม.ย. 64 - 30 พ.ค. 64 กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การรวบรวม สำรวจข้อมูลเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ทต.ควนกุน ครั้งที่ 2 30.00 5,600.00 -
30 ก.ค. 63 กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 0.00 2,000.00 476.00
15 ต.ค. 63 ค่าจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้ายชื่อโครงการ สสส. สำหรับติดในสถานที่จัดกิจกรรม 0.00 1,000.00 200.00
27 พ.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงาน ส.1 และ ง.1 ผ่านระบบ www.happynetwork.org 2.00 2,000.00 -
29 พ.ย. 63 ค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์งวดที่ 1(30ก.ค.-29พ.ย.63) 0.00 800.00 -
9 ธ.ค. 63 ค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์งวดที่ 3(30เม.ย.63-29พ.ค.64) 0.00 200.00 -
15 ธ.ค. 63 ค่าจัดทำชุดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ 0.00 2,000.00 -
16 ธ.ค. 63 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าการดำเนินงานครั้งที่ 1 ประเด็นเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 0.00 2,000.00 -
30 - 31 มี.ค. 64 การถอดบทเรียนประเด็นการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง 0.00 0.00 1,588.00
15 พ.ค. 64 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าการดำเนินงานครั้งที่ 2 ประเด็นเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 0.00 2,000.00 -
30 พ.ค. 64 ค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์งวดที่ 3(30พ.ย.63-29เม.ย.64) 0.00 1,000.00 -
10 ต.ค. 64 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์และบทเรียนการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 หน่วยจัดการจังหวัดที่มรจุดเน้นสำคัญ(Node Flagship)ประเด็นการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 0.00 0.00 440.00
1 ต.ค. 63 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาความรู้เตรียมรองรับสังคมสูงวัยด้านสุขภาพ 200.00 35,700.00 35,700.00
26 ต.ค. 63 กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาความรู้เตรียมรองรับสังคมสูงวัยด้านการออม 50.00 5,800.00 4,900.00
9 เม.ย. 64 กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญชีวิต 200.00 12,100.00 12,100.00
30 เม.ย. 64 กิจกรรมที่ 6 สรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ 30.00 4,200.00 4,200.00
9 ต.ค. 64 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทำสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงาน 0.00 4,000.00 3,136.00
10 ต.ค. 64 ค่าเปิดบัญชีธนาคาร 0.00 0.00 500.00
รวม 752 117,000.00 21 105,800.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกิดคณะทำงานที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย เกิดข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเตรียมรองรับสังคมสูงวัยทต.ควนกุน เกิดข้อมูลผู้เชี่ยวชาญชีวิตทต.ควนกุน กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด กลุ่มเป้าหมายเตรียมรองรับสังคมสูงวัยมีการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการตำบล เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด กลุ่มเป้าหมายเตรียมรองรับสังคมสูงวัยมีการออมในรูปแบบต่าง ๆเช่น การออมเงิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด กลุ่มเป้าหมายเตรียมรองรับสังคมสูงวัยมีสุขภาพดีขึ้นร้อยละ 20 จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด มีแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในแผนพัฒนาท้องถิ่นและหรือกองทุนสุขภาพตำบล

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย chonpadae chonpadae เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 16:36 น.