เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมย่อยที่ 1.10 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 10

กิจกรรมย่อยที่ 1.10 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 10

21 พฤษภาคม 2564
phimpak4471phimpak4471
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. แต่งตั้งคณะทำงาน
  2. สร้างความรู้ความตระหนัก และความสำคัญในการขับเคลื่อนเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
  3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. แกนนำได้เข้าร่วมประชุม
  2. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงโครงการ สร้างความตระหนักและความสำคัญในการขับเคลื่อนเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
  3. มีคณะทำงานเกิดขึ้น เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 3,100.00