เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญชีวิต

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญชีวิต

9 เมษายน 2564
phimpak4471phimpak4471
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. สำรวจข้อมูลผู้เชี่ยวชาญชีวิตในเขตเทศบาลตำบลควนกุน
  2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเตรียมรองรับสังคมสูงวัยกับผู้เชี่ยวชาญชีวิต
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. มีข้อมูลผู้เชี่ยวชาญชีวิตในเขตเทศบาลตำบลควนกุน
  2. มีการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มเตรียมรองรับสังคมสูงวัย กับผู้เชี่ยวชาญชีวิต
  3. กลุ่มผู้เตรียมรองรับสังคมสูงวัยได้รับความรู้ที่หลากหลาย นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,800.00 0.00 0.00 8,300.00 0.00 0.00 12,100.00