เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ 6 สรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่ 6 สรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ

30 เมษายน 2564
phimpak4471phimpak4471
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. จัดประชุมสรุปบทเรียน แก่กลุ่มเป้าหมาย และคณะทำงาน
  2. นำเสนอความสำเร็จผลลัพธ์การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค บทเรียน และแนวทางการขับเคลื่อน การเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. มีการประชุมสรุปบทเรียน แก่กลุ่มเป้าหมายและคณะทำงาน
  2. มีการนำเสนอความสำเร็จ ผลลัพธ์ การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค บทเรียน และแนวทางการขับเคลื่อนการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
  3. มีการนำเสนอในที่ประชุมใหญ่ระดับจังหวัด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00