เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์และบทเรียนการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 หน่วยจัดการจังหวัดที่มรจุดเน้นสำคัญ(Node Flagship)ประเด็นการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์และบทเรียนการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 หน่วยจัดการจังหวัดที่มรจุดเน้นสำคัญ(Node Flagship)ประเด็นการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย

9 ตุลาคม 2564
phimpak4471phimpak4471
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์และบทเรียนการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 หน่วยจัดการจังหวัดที่มรจุดเน้นสำคัญ(Node Flagship)ประเด็นการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์และบทเรียนการดำเนินงาน  ประเด็นที่สำคัญในการเตียมรองรับสังคมสูงวัย และประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้แก่สังคมผู้สูงวัยต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 440.00