เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทำสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงาน

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทำสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงาน

9 ตุลาคม 2564
phimpak4471phimpak4471
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. จัดทำสื่อเผยแพร่ผลงาน VDO
  2. บันทึกลงแผ่น VDO เผยแพร่ต่อไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. มีสื่อเผยแพร่ลงผลงานในรูป VDO
  2. มีการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเตรียมรองรับสังคมสูงวัยต่อประชาชนต่อไป
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 3,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,136.00