เครือข่ายฅนสร้างสุข

ค่าเปิดบัญชีธนาคาร

10 ตุลาคม 2564
อารีรัตน์อารีรัตน์
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คืนเงินผู้จัดโครงการค่าเปิดบัญชีธนาคาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คืนเงินผู้จัดโครงการค่าเปิดบัญชีธนาคาร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทำสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงาน

9 ตุลาคม 2564
phimpak4471phimpak4471
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. จัดทำสื่อเผยแพร่ผลงาน VDO
 2. บันทึกลงแผ่น VDO เผยแพร่ต่อไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีสื่อเผยแพร่ลงผลงานในรูป VDO
 2. มีการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเตรียมรองรับสังคมสูงวัยต่อประชาชนต่อไป
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 3,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,136.00

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์และบทเรียนการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 หน่วยจัดการจังหวัดที่มรจุดเน้นสำคัญ(Node Flagship)ประเด็นการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย

9 ตุลาคม 2564
phimpak4471phimpak4471
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์และบทเรียนการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 หน่วยจัดการจังหวัดที่มรจุดเน้นสำคัญ(Node Flagship)ประเด็นการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์และบทเรียนการดำเนินงาน  ประเด็นที่สำคัญในการเตียมรองรับสังคมสูงวัย และประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้แก่สังคมผู้สูงวัยต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 440.00

กิจกรรมย่อยที่ 1.10 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 10

21 พฤษภาคม 2564
phimpak4471phimpak4471
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. แต่งตั้งคณะทำงาน
 2. สร้างความรู้ความตระหนัก และความสำคัญในการขับเคลื่อนเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
 3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แกนนำได้เข้าร่วมประชุม
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงโครงการ สร้างความตระหนักและความสำคัญในการขับเคลื่อนเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
 3. มีคณะทำงานเกิดขึ้น เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 3,100.00

กิจกรรมย่อยที่ 1.9 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 9

7 พฤษภาคม 2564
phimpak4471phimpak4471
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. แต่งตั้งคณะทำงาน
 2. สร้างความรู้ความตระหนักและความสำคัญในการขับเคลื่อนเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
 3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แกนนำได้เข้าร่วมประชุม
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจ้งโครงการ สร้างความตระหนักและความสำคัญในการขับเคลื่อนเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
 3. มีคณะทำงานเกิดขึ้น เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 3,100.00

กิจกรรมที่ 6 สรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ

30 เมษายน 2564
phimpak4471phimpak4471
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. จัดประชุมสรุปบทเรียน แก่กลุ่มเป้าหมาย และคณะทำงาน
 2. นำเสนอความสำเร็จผลลัพธ์การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค บทเรียน และแนวทางการขับเคลื่อน การเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีการประชุมสรุปบทเรียน แก่กลุ่มเป้าหมายและคณะทำงาน
 2. มีการนำเสนอความสำเร็จ ผลลัพธ์ การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค บทเรียน และแนวทางการขับเคลื่อนการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
 3. มีการนำเสนอในที่ประชุมใหญ่ระดับจังหวัด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00

กิจกรรมย่อยที่ 1.8 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 8

23 เมษายน 2564
phimpak4471phimpak4471
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. แต่งตั้งคณะทำงาน
 2. สร้างความรู้ความตระหนักและความสำคัญในการขับเคลื่อนเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
 3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แกนนำได้เข้าร่วมประชุม
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงโครงการ สร้างความตระหนักและความสำคัญในการขับเคลื่อนเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
 3. มีคณะทำงานเกิดขึ้น เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 3,100.00

กิจกรรมย่อยที่ 1.7 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 7

16 เมษายน 2564
phimpak4471phimpak4471
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. แต่งตั้งคณะทำงาน
 2. สร้างความรู้ความตระหนักและความสำคัญในการขับเคลื่อนเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
 3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1, แกนนำได้เข้าร่วมประชุม 2. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงโครงการ สร้างความตระหนักและความสำคัญในการขับเคลื่อนเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 3. มีคณะทำงานเกิดขึ้น เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 3,100.00

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญชีวิต

9 เมษายน 2564
phimpak4471phimpak4471
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. สำรวจข้อมูลผู้เชี่ยวชาญชีวิตในเขตเทศบาลตำบลควนกุน
 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเตรียมรองรับสังคมสูงวัยกับผู้เชี่ยวชาญชีวิต
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีข้อมูลผู้เชี่ยวชาญชีวิตในเขตเทศบาลตำบลควนกุน
 2. มีการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มเตรียมรองรับสังคมสูงวัย กับผู้เชี่ยวชาญชีวิต
 3. กลุ่มผู้เตรียมรองรับสังคมสูงวัยได้รับความรู้ที่หลากหลาย นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,800.00 0.00 0.00 8,300.00 0.00 0.00 12,100.00

กิจกรรมย่อยที่ 1.6 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 6

2 เมษายน 2564
phimpak4471phimpak4471
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. แต่งตั้งคณะทำงาน
 2. สร้างความตระหนักและความสำคัญในการขับเคลื่อนเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
 3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แกนนำได้เข้าร่วมประชุม
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงโครงการ สร้างความตระหนักและความสำคัญในการขับเคลื่อนเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
 3. มีคณะทำงานเกิดขึ้น เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 3,100.00

การถอดบทเรียนประเด็นการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง

31 มีนาคม 2564
phimpak4471phimpak4471
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เข้าร่วมกิจกรรมการถอดบทเรียนประเด็นการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 30 - 31 ณ เกาะลิบง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นำประสบการณ์ที่ได้จากกิจกรรมการถอดบทเรียนประเด็นการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง ประถ่ายทอดแก่สังคมผู้สูงวัยต่อไป เพื่อปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,100.00 488.00 0.00 0.00 1,588.00

กิจกรรมย่อยที่ 1.5 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 5

26 มีนาคม 2564
phimpak4471phimpak4471
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. แต่งตั้งคณะทำงาน
 2. สร้างความตระหนักและความสำคัญในการขับเคลื่อนเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
 3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แกนนำได้เข้าร่วมประชุม
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงโครงการ สร้างความตระหนักและความสำคัญในการขับเคลื่อนเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
 3. มีคณะทำงานเกิดขึ้น เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 3,100.00

กิจกรรมย่อยที่ 1.4 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4

19 มีนาคม 2564
phimpak4471phimpak4471
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมคณะทำงาน
 2. สร้างความรู้เพิ่มเติม สร้างความตระหนักและความสำคัญในการขับเคลื่อน เตรียมรองรับสังคมสูงวัย
 3. ติมตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แกนนำได้เข้าร่วมประชุม
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงโครงการ สร้างความตระหนักและความสำคัญในการขับเคลื่อนเตรียมรองรับสังคัมสูงวัย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 3,100.00

กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3

12 มีนาคม 2564
phimpak4471phimpak4471
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. แต่งตั้งคณะทำงาน
 2. สร้างความรู้ความตระหนักและความสำคัญในการขับเคลื่อนเตรียมสังคมสูงวัย
 3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แกนนำได้เข้าร่วมประชุม
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงโครงการ สร้างความตระหนักและความสำคัญในการขับเคลื่อนเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
 3. มีคณะทำงานเกิดขึ้น เป็นแกนนำในการขับเคลื่่อนการเตียมรองรับสังคมสูงวัย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 3,100.00

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2

26 ตุลาคม 2563
อารีรัตน์อารีรัตน์
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมคณะทำงาน
 2. สร้างความรู้เพิ่มเติม สร้างความตระหนักและความสำคัญในการขับเคลื่อนเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
 3. ติดตามประเมินผลการทำเดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

. 1. แกนนำได้เข้าร่วมประชุม   2. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงโครงการ สร้างตระหนักและความสัมคัญในการขับเคลื่อนเตรียมรองรับสังคมสูงวัย   3. มีคณะทำงานเกิดขึ้น เป็นแกนนำในการขับเคลื่อน การเตรียมรองรับสังคมสูงวัย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาความรู้เตรียมรองรับสังคมสูงวัยด้านการออม

26 ตุลาคม 2563
phimpakphimpak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • เชิญกลุ่มเป้าหมายเตรียมรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุม
 • ให้ความรู้เรื่อง การออมทรัพย์ โดย นางสาวสมใจ มีแก้ว เจ้าหน้าที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านร่มเมือง
 • รับประทางอาหารว่าง
 • ให้ความรู้เรื่อง การออมโดยการปลูกต้นไม้ โดยนายบัณฑิต ชิดงาน เกษตรกรบ้านควนกุน
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการอบรม
 • รับประทานอาหารว่าง
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ธรรมนูญสุขภาพ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีการปฏิบัติตามธรรมนูญสุขภาพ เตรียมรองรับสังคมสูงวัย
 • มีการออมเพิ่มขึ้น
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 4,900.00

ค่าจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้ายชื่อโครงการ สสส. สำหรับติดในสถานที่จัดกิจกรรม

15 ตุลาคม 2563
chonpadaechonpadae
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ป้ายเขตปลอดบุหรี่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาความรู้เตรียมรองรับสังคมสูงวัยด้านสุขภาพ

1 ตุลาคม 2563
phimpakphimpak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 200 คน
 • ถ่ายเอกสาร 240 ชุด แจกผู้เข้าร่วมประชุม
 • เชิญวิทยากรระดับจังหวัดตรัง มาให้ความรู้
 • ให้ความรู้เรื่องเตรียมรองรับสังคมสูงวัย โดยนายวัชรินทร์  ศรีประสิทธิ์ ประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง เป็นวิทยากร 2 ชั่วโมง
 • รับประทานอาหารว่าง
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้เข้าร่วมประชุม
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • วิเคราะห์โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยใน 4 มิติ (ด้านเศรษฐกิจ , ด้านสิ่งแวดล้อม , ด้านสุขภาพ , ด้านสังคม)
 • รับประทานอาหารว่าง
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมประชุม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กลุ่มเป้าหมายเตรียมรองรับสังคมสูงวัย มีความเข้าใจตามโครงการเพิ่มขึ้น
 • กลุ่มเป้าหมายสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
 • มีการรวมกลุ่มดูแลสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพ การออกกำลังกาย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
7,200.00 0.00 28,500.00 0.00 0.00 0.00 35,700.00

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การรวบรวม สำรวจข้อมูลเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ทต.ควนกุน ครั้งที่ 1

25 กันยายน 2563
phimpakphimpak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • เชิญประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง
 • ให้ความรู้เรื่องรองรับสังคมสูงวัย โดย นายสุธน โข้ยนึ่ง เป็นวิทยากร 2 ชั่วโมง
 • รับประทานอาหารว่าง
 • ให้ความรู้เรื่องสำรวจข้อมูล เรื่อง การเตรียมรองรับสังคมสูงวัย - รับประทานอาหารกลางวัน
 • กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลใน 4 มิติ (เศรษฐกิจ , สิ่งแวดล้อม , สุขภาพ , สังคม) โดยนายสุธน โข้ยนึ่ง เป็นวิทยากร 1 ชั่วโมง
 • รับประทานอาหารว่าง
 • กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) โดยนายสุธน โข้ยนึ่ง เป็นวิทยากร 1 ชั่วโมง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีฐานข้อมูลเตรียมรองรับสังคมสูงวัยของเทศบาลตำบลควนกุน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1

18 กันยายน 2563
chonpadaechonpadae
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานโครงการเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงปฐมนิเทศโครงการฯ
เพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายการทำงานของNode Flagship จังหวัดตรัง การทำความเข้าใจบันไดผลลัพธ์โครงการ และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะทำงานได้รับความรู้ความเข้าใจเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
 2. มีกลุ่มแกนนำ ประกอบด้วย กรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลควนกุนร่วมกับ อสม.ควนกุน
 3. มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมตรวจสุขภาพในกลุ่มต่อเนื่อง
 4. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความตระหนักและเข้าใจเรื่องการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
 5. มีกลไกลคณะทำงานเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเข้มแข็ง
 6. มีป้ายไวนิลในการประชุม
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 3,600.00 1,460.00 0.00 0.00 8,060.00

กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย

30 กรกฎาคม 2563
chonpadaechonpadae
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตัวแทนคณะทำงานโครงการเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงปฐมนิเทศโครงการฯ
เพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายการทำงานของNode Flagship จังหวัดตรัง การทำความเข้าใจบันไดผลลัพธ์โครงการ และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1) ตัวแทนคณะทำงานจำนวน 3 คนได้โครงการเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงปฐมนิเทศโครงการฯ
2) คณะทำงานมีความเข้าใจเป้าหมายการทำงานของNode Flagship จังหวัดตรัง  และเข้าใจหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณของ สสส.

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 476.00 0.00 0.00 0.00 476.00