Node Flagship

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

อบรมพัฒนาศักยภาพ การใช้กฏหมายจราจร คุณธรรมจริยธรรมการใช้รถใช้ถนนสาธารณะ (เด็กนักเรียน)

อบรมพัฒนาศักยภาพ การใช้กฏหมายจราจร คุณธรรมจริยธรรมการใช้รถใช้ถนนสาธารณะ (เด็กนักเรียน)

19 กุมภาพันธ์ 2564
saae181saae181
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ได้ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพความรู้ ด้านกฏหมาย วินัยจราจร คถณธรรม จริยธรรม การใช้รถใช้ถนน กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะใน โรงเรียนสันติวิทยา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ส่งเสริมให้เด็กเป็นต้นแบบของการส้รางปลูกฝังจิตสำนึกดูแลความปลอดภัยลดอุบัติเหตุทางถนน (นักจราจรจิ๋ว) โดยสร้างพลังมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมเฝ้าระวังความปลอดภัยใช้รถใช้ถนน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00