เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

อบรมพัฒนาศักยภาพ การใช้กฏหมายจราจร คุณธรรมจริยธรรมการใช้รถใช้ถนนสาธารณะ (เด็กและเยาวชน)

19 กุมภาพันธ์ 2564
saae181saae181
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมพัฒนาศักยภาพ การใช้กฏหมายจราจร คุณธรรมจริยธรรมการใช้รถใช้ถนนสาธารณะ (เด็กและเยาวชน) ?

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อบรมพัฒนาศักยภาพ การใช้กฏหมายจราจร คุณธรรมจริยธรรมการใช้รถใช้ถนนสาธารณะ (เด็กและเยาวชน) ?

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อบรมพัฒนาศักยภาพ การใช้กฏหมายจราจร คุณธรรมจริยธรรมการใช้รถใช้ถนนสาธารณะ (ผู้ปกครองและร้านค้า)

19 กุมภาพันธ์ 2564
saae181saae181
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมพัฒนาศักยภาพ การใช้กฏหมายจราจร คุณธรรมจริยธรรมการใช้รถใช้ถนนสาธารณะ (ผู้ปกครองและร้านค้า) ?

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อบรมพัฒนาศักยภาพ การใช้กฏหมายจราจร คุณธรรมจริยธรรมการใช้รถใช้ถนนสาธารณะ (ผู้ปกครองและร้านค้า) ?

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อบรมพัฒนาศักยภาพ การใช้กฏหมายจราจร คุณธรรมจริยธรรมการใช้รถใช้ถนนสาธารณะ (เด็กนักเรียน)

19 กุมภาพันธ์ 2564
saae181saae181
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ได้ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพความรู้ ด้านกฏหมาย วินัยจราจร คถณธรรม จริยธรรม การใช้รถใช้ถนน กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะใน โรงเรียนสันติวิทยา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ส่งเสริมให้เด็กเป็นต้นแบบของการส้รางปลูกฝังจิตสำนึกดูแลความปลอดภัยลดอุบัติเหตุทางถนน (นักจราจรจิ๋ว) โดยสร้างพลังมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมเฝ้าระวังความปลอดภัยใช้รถใช้ถนน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรมการปฏิบัติเฝ้าระวังในวันหยุด หรือเทศกาล และสถานที่จุดเสี่ยงมีการใช้รถใช้ถนน

29 ธันวาคม 2563
saae181saae181
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อปพร.และคณะกรรมการโครงการ ร่วมกับทหาร และฝ่ายปกครองในตำบล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรมการร่วมปฏิบัติการ Big cleaning ถนน

29 ธันวาคม 2563
saae181saae181
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมการร่วมปฏิบัติการ Big cleaning โดยการทำความสะอาดล้างถนน ขวาดขยะ พร้อมแก้ไขถนนที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเฝ้าระวังในช่วงเทศกาลปีใหม่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การร่วมปฏิบัติการ Big cleaning โดยการทำความสะอาดล้างถนน ขวาดขยะ พร้อมแก้ไขถนนที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเฝ้าระวังในช่วงเทศกาลปีใหม่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อบรมพัฒนาศักยภาพ การใช้กฏหมายจราจร คุณธรรมจริยธรรมการใช้รถใช้ถนนสาธารณะ

8 ธันวาคม 2563
saae181saae181
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรกรงปินังวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรกรงปินัง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรกรงปินังวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรกรงปินัง
 • photo ปลัดอำเภอประจำตำบลสะเอะและนายก อบต.สะเอะ ร่วมเปิดพิธีปลัดอำเภอประจำตำบลสะเอะและนายก อบต.สะเอะ ร่วมเปิดพิธี
 • photo
 • photo
 • photo อาหารกลางวันอาหารกลางวัน
 • photo อาหารว่างและเครื่องดื่มอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • photo ใบลงทะเบียนใบลงทะเบียน
 • photo ใบลงทะเบียนใบลงทะเบียน
 • photo ใบลงทะเบียนใบลงทะเบียน
 • photo ใบลงทะเบียนใบลงทะเบียน
 • photo ใบลงทะเบียนใบลงทะเบียน
 • photo ใบลงทะเบียนใบลงทะเบียน
 • photo ใบลงทะเบียนใบลงทะเบียน
 • photo ใบลงทะเบียนใบลงทะเบียน
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมด้านการใช้กฏหมายจราจร และคุณธรรมจริยธรรมการใช้รถใช้ถนนสาธารณะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ผู้นำมีความรู้ในด้านกฏหมายจราจร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,600.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 11,400.00

การประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3

26 พฤศจิกายน 2563
saae181saae181
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1. -ทบทวนการแต่งตั้งคณะทำงาน และระเบียบข้อตกลงการเป็นคณะทำงาน -ชี้แจงบันไดผลลัพธ์การขับเคลื่อโครงการ 2. -เตรียมกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล -การกำหนดเพื่อติดตั้งป้ายจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ที่รับผิดชอบตำบลสะเอะ -การกำหนดกิจกรรมรณรงค์กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย -การบังคับใช้กฎ ข้อตกลงในการเฝ้าระวังการขับขี่อย่างปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะทำงานได้มีส่วนร่วมการประชุม -คณะทำงานได้รู้ถึงบันไดผลลัพธ์การขับเคลื่อโครงการ -ได้กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล
-ได้กำหนดเพื่อติดตั้งป้ายจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ที่รับผิดชอบตำบลสะเอะ -กำหนดกิจกรรมรณรงค์กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 -ไดบังคับใช้กฎ ข้อตกลงในการเฝ้าระวังการขับขี่อย่างปลอดภัย รณรงค์ให้มีการใส่หมวกกันน๊อกในการติดต่องานสถานที่ราชการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00

ร่วมเวทีประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาระดับหน่วยจัดการ (ARE-Node) ครั้งที่1

23 พฤศจิกายน 2563
saae181saae181
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่24ตุลาคม2563 -ลงทะเบียน -หน่วยจัดการฯชี้เแจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม,ชี้จุดเน้นตามบันไดผลลัพธ์ -แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ -AREตามประเด็นยุทธศาสตร์ -แต่ละประเด็นสรุปผลการAREของห้องย่อยตามประเด็นนั้นๆ -เวทีAREภาพรวมทุกประเด็น โดยการนำเสนอPPTของโครงการย่อยฯ โครงการละ5นาที แลกเปลี่ยนร่วมกันอีก5นาที -สรุปผลลัพท์ที่เกิดขึ้น/ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรคของโครงการย่อยฯร่วมกับพี่เลี้ยง วันที่25ตุลาคม2563 -โครงการย่อยฯพบพี่เลี้ยง เพื่อวางแผลการดำเนินงานกิจกรรมตามบันไดผลลัพธ์(Time line) -การเรียนรู้เพื่อการรายงานผลการดำเนินงาน(การคีย์รายงานผลในระบบ) -บทสรุปภาพรวมของเวทีการประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดำเนินงานกิจกรรมประเด็นยุทธศาสตร์ของโครงการย่อยฯอื่นๆ
-มีTime lineกิจกรรมที่ชัดเจน -ได้เรียนรู้การรายงานผลการดำเนินงาน -มีการสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
-ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานถูกแก้ไขโดยได้รับคำแนะนำจากPMและพี่เลี้ยง -ได้ติดตามและอัพเดทการคีย์กิจกรรมลงระบบให้เป็นปัจจุบัน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00

การประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2

24 กันยายน 2563
saae181saae181
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อตัวชี้วัดตามขั้นบันได -แก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ -สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้จุดเสี่ยงในพื้นที่เพิ่มขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00

ทบทวนบันไดผลลัพธ์และออกแบบเก็บข้อมูลของโครงการย่อยฯ

15 สิงหาคม 2563
saae181saae181
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทบทวนบันไดผลลัพธ์และออกแบบเก็บข้อมูลของโครงการย่อยฯ โดยวิทยากรได้อธิบายการทบทวนบันไดผลลัพธ์ของโครงการอย่างละเอียดเพื่อนำไปปรับแก้โครงการรวมทั้งออกแบบเก็บข้อมูลโครงการ เพื่อให้โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทำให้เข้าใจบันไดผลลัพธ์และการออกแบบเก็บข้อมูลของโครงการย่อยฯมากขึ้นและสามารถปรับใช้กับโครงการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00

การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

24 มิถุนายน 2563
saae181saae181
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo คณะทำงานโครงการคณะทำงานโครงการ
 • photo คณะทำงานโครงการคณะทำงานโครงการ
 • photo นายมาหามะ มะเกะ ผู้รับผิดชอบโครงการนายมาหามะ มะเกะ ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • ชี้ขั้นบันได
 • แต่งตั้งคณะทำงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและได้จัดตั้งคณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00

จัดทำป้ายไวนิลโครงการ และป้ายไวนิลบันไดผลลัพธ์

16 มิถุนายน 2563
saae181saae181
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประสานร้านทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายไวนิลบันไดผลลัพธ์ อย่างละ  1 ป้าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการโครงการ จำนวน 1 ป้ายๆละ 500 บาท ป้ายไวนิลบันไดผลลัพธ์ จำนวน 1 ป้ายๆละ 500 บาท

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

เวทีปฐมนิเทศ และทำสัญญาโครงการ

3 มิถุนายน 2563
saae181saae181
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
 • เซ็นสัญญาโครงการย่อยฯ
 • แนะนำโปรแกรมคีย์ข้อมูลHappy network
 • แนะนำรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินโครงการย่อยฯ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • รับทราบถึงรายละเอียดโครงการ
 • ทำสัญญาโครงการย่อยฯเรียบร้อย
 • รับทราบถึงการบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมคีย์ข้อมูลHappy network
 • รับทราบรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินโครงการย่อยฯ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00