เครือข่ายฅนสร้างสุข

อบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะอาชีพ

อบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะอาชีพ

27 มิถุนายน 2564
romlah ramongromlah ramong
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
  • photo
  • photo การอบรมความรู้การปลูกผัก โดยปราชญ์ชุมชนการอบรมความรู้การปลูกผัก โดยปราชญ์ชุมชน
  • photo การอบรมการทำบัญชีครัวเรือน และการทำบัญชีต้นทุนการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน และการทำบัญชีต้นทุน
  • photo
  • photo การอบรมการทำปุ๋ยหมักการอบรมการทำปุ๋ยหมัก
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การอบรมพัฒนนาทักษะอาชีพ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน และคณะทำงานจำนวน 15 คน
การอบรมให้ความรู้ในวันนี้ มี 3 วิชาความรู้ 1. การอบรมทักษะความรู้การปลูกผัก
2. การทำปุ๋ยหมัก
          โดย วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอ และได้เชิญปราชญ์ในชุมชน นายตูแวรอมาลี  ลอจิ  ที่มีความรู้ความชำนาญในการปลูกผักและการทำปุ๋ยหมักใช้ในการปลูกผัก
3. การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โดย วิทยากร ครูบัญชีอาสา จากสำนักงานตรวจบัญชีจังหวัดปัตตานี  นางสาวนิมาเรียม ราโมง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจในการปลูกผัก การทำปุ๋ยหมัก  และการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและการทำบัญชีครัวเรือนแบบง่าย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 4,950.00 2,800.00 0.00 0.00 10,750.00