เครือข่ายฅนสร้างสุข

พัฒนาธุรกิจเยาวชนเพื่อชุมชนจะแหน “ปัรกาวี” เยาวชนสร้างตัว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กำไรสู่สังคม

กิจกรรมพบปะพี่เลี้ยงปรึกษาการทำรายงาน

กิจกรรมพบปะพี่เลี้ยงปรึกษาการทำรายงาน

13 มกราคม 2565
PARAKAVEEPARAKAVEE
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-เดินทางไปพบพี่เลี้ยงหาดใหญ่ปรึกษาการทำรายงาน -รูปแบบการกรอกข้อมูลในรายงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-รูปแบบการกรอกข้อมูลในรายงาน   พบปะพี่เลี้ยงปรึกษาการทำรายงาน ที่หาดใหญ่ เพื่อปรึกษาการเติมข้อมูลในเว็บคนสร้างสุข วิธีการเพิ่มข้อมูลและการเติมจำนวนเงินตามกิจกรรมตามปฏิทินงานและ ในเอกสาร ธีการเพิ่มข้อมูลและการเติมจำนวนเงินตามกิจกรรมตามปฏิทินงาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,440.00 0.00 0.00 0.00 2,440.00