เครือข่ายฅนสร้างสุข

ส่งเสริมทักษะอาชีพทางการเกษตร ผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อคนแม่ทอมและคนบางกล่ำ

พบพี่เลี้ยง จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

พบพี่เลี้ยง จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

10 มกราคม 2565
ส่งเสริมอาชีพบางกล่ำส่งเสริมอาชีพบางกล่ำ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ในวันที่10 มกราคม 2565 ประสานงานกับพี่เลี้ยงโครงการในการเข้าพบ กำหนดเวลา และเป้าหมายในการประชุม พูดคุย พร้อมกับนัดคณะทำงาน ปรเด็น 1 การบันทึกข้อมูลในระบบที่ถูกต้อง 2 เอกสารสำคัญที่จะคีย์เข้าระบบ
3 รูปภาพประกอบในการทำกิจกรรม 4 เนื้อหาที่คีย์เข้าระบบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.ได้เดินทางไปยังสมาคมอาสาสร้างสุข 1004 ม.6 ถ.ปุณณกันท์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประกอบด้วยคณะทำงาน 3 ท่าน ทางพี้เลี้ยง ได้สอนการบันทึกข้อมูล และทำให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เกิดความเข้าที่ถูกต้อง ที่พบเจอการ การบันทึกข้อมูลทำให้ทราบว่าการต้องเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและในการลงพื้นที่ แต่ละครั้ง พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย สิ่งที่ได้พบเจอและปัญหาที่พบเห็นอยู่ตลอดเวลาด้วย การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมายที่ลงไปในพื้นที่ เห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติ ความร่วมมือของ ของคนในครอบครัว เอกสารที่สำคัญในการที่จะคีย์เข้าระบบนั้นจะต้องเป็นเอกสาร ลงทะเบียนผู้ที่เข้าร่วมเข้ากิจกรรม ใบเสร็จรับเงิน  สำเนาบัตรประชาชน รูปภาพ ก็ควรจะเป็นรูปภาพที่แสดงถึงกิจกรรมที่เราทำ ณ เวลานั้นว่า กิจกรรมอะไร แสดงความรู้สึกร่วม หรือไม่ ของกลุ่มเป้าหมาย ปัญหาอะไร แนวทางแก้ปัญหาอย่างไร การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วิทยากรแนะนำอะไรบ้าง ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมในประเด็นดังกล่าวเข้าใจ หรือเปล่า

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00