เครือข่ายฅนสร้างสุข

ส่งเสริมทักษะอาชีพทางการเกษตร ผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อคนแม่ทอมและคนบางกล่ำ

จัดทำไวนิลโครงการ

จัดทำไวนิลโครงการ

3 พฤษภาคม 2564
ส่งเสริมอาชีพบางกล่ำส่งเสริมอาชีพบางกล่ำ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชื่อโครงการ ส่งเสริมทักษะอาชีพทางการเกษตรผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อคนแม่ทอมและคนบางกล่ำ  อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ประกอบด้วยรห้สโครงการ ุ64 00214 0003 ภายใต้ ชุดโครงการการฟื้นฟูคุณภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 เพื่อสร้างสุขภาวะจังหวัดภาคใต้ โลโก้ สสส. โลก้ ห้ามสูบบุหรี่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ได้รับทราบและเข้าใจในกิจกรรมที่ดำเนินการ
  2. รู้ที่มาของงบประมาณที่ได้รับในการขับเคลื่อนโครงการ
  3. สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ
  4. ทราบถึงขอบเขต สถานที่ในการดำเนินการ ของกิจกรรมโครงการ
  5. เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้กับบุคคลทั่วไป เช่นองค์กรในพื้นที่ และองค์ภายนอก เช่นในพื้นที่ อบต. รพ.สต.อสม.โรงเรียน ฯลฯ นอกพื้นที่ สนง.เกษตร พัฒนาชุมชนอำเภอ ภาคเอกชนฯลฯ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00