เครือข่ายฅนสร้างสุข

ส่งเสริมทักษะอาชีพทางการเกษตร ผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อคนแม่ทอมและคนบางกล่ำ

พบพี่เลี้ยง จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

พบพี่เลี้ยง จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

20 มกราคม 2565
ส่งเสริมอาชีพบางกล่ำส่งเสริมอาชีพบางกล่ำ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารตวามถูกต้องทั้งโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การตรวจสอบรายงานทางการเงิน
ตรวจสอบใบลงทะเบียน  ชื่อโครงการ  รหัสโครงการ ชื่อกิจกรรม
สถานที่ทำกิจกรรม วันที่การทำกิจกรรม และรายชื่อสมาชิกที่ทำกิจกรรมในวันนั้นๆ แต่ละกิจกรรมต้องดูจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรมและและรายละเอียดการจ่ายเงินของแต่ละกิจกรรม
ซึ่งการจัดแต่ละกิจกรรมการใช้จ่ายเงินต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
1 เลขที่ข้อตกลงของโครงการต้องถูกต้อง 2 วันที่ในใบเสร็จรับเงินต้องตรงกับวันที่ทำกิจกรรม
3 ชื่อผู้รับเงินต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องที่อยู่ที่ถูกต้องตามบัตรประจำตัวประชาชน
4 ใบเสร็จรับเงิน ต้องมี...ได้รับเงินจากโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมทักษะทางการเกษตร ผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อคนแม่ทอม คนบางกล่ำ ดังรายการต่อไปนี้ 5 ลำดับที่
6 รายการต้องเขียนอธิบายให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกิจกรรม
7 จำนวนเงินที่จ่ายไปต้องตรงตามที่กิจกรรมกำหนดไว้ 8 ยอดรวมจำนวนเงินถูกต้อง และต้องมีตัวอักษรกำกับ 9 ใบเสร็จรับเงินจะต้องมีคำว่าข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นได้จ่ายไปในงานโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยแท้จริง
10  จะต้องมีลายเซ็นผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน ลายเซ็นต์ตรงกับใบทะเบียน 11 ใบเสร็จรับเงินจะต้องไม่มีการลบถ้า ถ้าเขียนไม่ถูกต้องให้ใช้ขีดฆ่าและเซ็นชื่อของผู้จ่ายเงินหรือผู้รับเงิน 12 ใบเสร็จรับเงิน ผู้รับเงินจะต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบ 13 สำหรับใบเสร็จรับเงินที่ซื้อของต้องออกในนามสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพเท่านั้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00