คนสร้างสุข

directions_run

การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 บ้านสันติ

สสส.สนับสนุน ARE ครั้งที่ 2

สสส.สนับสนุน ARE ครั้งที่ 2

29 พฤศจิกายน 2564
wantana5338wantana5338
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ARE ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามข้อมูลการจัดกิจกรรมที่ผ่านว่าเป็นอะไรอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร มีความสำเร็จแค่ไหนและสามารถปิดโครงตามระยะเวลาหรือไม่ ข้อมูลการรายงานออนไลน์ ยังไม่เติมเต็มอะไรบ้าง และนัดหมายวันเวลาถอดบทเรียน / เตรียมข้อมูลที่จะถอดบทเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงทราบถึงการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้วไม่มีปัญหาอุปสรรค มีความสำเร็จตามโครงการ สามารถปิดโครงการได้ตามกำหนดระยะเวลา ในส่วนของข้อมูลออนไลน์ให้มีการเติมเต็มและลงบันทึกทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ และนัดหมายวันเวลา และข้อมูลที่จะถอดบทเรียนในครั้งต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 lock_open