สร้าง Org และ User

กิจกรรม : สร้าง Org และ User
วันที่ 16/08/2021 - 16/08/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 33 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย Org 33 แห่ง

รายละเอียดกิจกรรม :
สร้าง Org และ User 33 แห่ง