เครือข่ายฅนสร้างสุข

ปฐมนิเทศผู้รับทุน

ปฐมนิเทศผู้รับทุน

9 พฤษภาคม 2565
tanoddoun54501tanoddoun54501
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเอกสารการจัดการบริหารการเงินของโครงการ
  2. หลัการที่ถูกต้องในการเปืดบัญชีโครงการ
  3. การจัดทำรายงานผ่านระบบ Happy Network
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต มีผู้เข้าร่วมโครงการมาร่วมประชุม ผลลัพธ์ - คณะทำงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเงิน - คณะทำงานสามารถคีย์ข้อมูลได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00