คนสร้างสุข

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2565

20 กรกฎาคม 2565
Chamuang6278Chamuang6278
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo นายกเปิดการประชุมคณะทำงานนายกเปิดการประชุมคณะทำงาน
  • photo ชี้แจงเกี่ยวกับบันไดผลลัพธ์ให้กับคณะทำงานชี้แจงเกี่ยวกับบันไดผลลัพธ์ให้กับคณะทำงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำหนังเชิญเข้าร่วมประชุม จัดสถานที่ในการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,150.00 400.00 0.00 0.00 1,550.00 lock_open