คนสร้างสุข

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2565

20 กรกฎาคม 2565
Chamuang6278Chamuang6278
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo นายกเปิดการประชุมคณะทำงานนายกเปิดการประชุมคณะทำงาน
  • photo ชี้แจงเกี่ยวกับบันไดผลลัพธ์ให้กับคณะทำงานชี้แจงเกี่ยวกับบันไดผลลัพธ์ให้กับคณะทำงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำหนังเชิญเข้าร่วมประชุม จัดสถานที่ในการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,150.00 400.00 0.00 0.00 1,550.00 lock_open

พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

30 มิถุนายน 2565
Chamuang6278Chamuang6278
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทำหนังสือถึงสำนักงานเทศบาลตำบลชะรัดและสำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง เพื่อนำคณะทำงานเข้าศึกษาดูงาน
ทำหนังสือแจ้งคณะทำงานให้เข้าร่วมกิจกรรม
เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลชะรัด และเทศบาลตำบลโคกม่วง และนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทการบริหารจัดการขยะของตำบลชะมวง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,400.00 0.00 21,200.00 0.00 0.00 500.00 24,100.00 lock_open

จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้ายชื่อโครงการ สสส.

7 มิถุนายน 2565
Chamuang6278Chamuang6278
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo ป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ติดหน้า อบต.ชะมวงป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ติดหน้า อบต.ชะมวง
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จำนวน 4 ป้าย ติดที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง 1 ป้าย ติดโรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง 3 ป้าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 4 ป้าย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 432.00 0.00 0.00 0.00 432.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน

22 มิถุนายน 2565
Chamuang6278Chamuang6278
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทำหนังสือเชิญประชุมคณะทำงาน
จัดทำป้ายโครงการโรงเรียนขยะทองคำ นำสุขภาพสู่คนชะมวง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานมีความเข้าใจในตัวโครงการ และแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงาน มีแผนการดำเนินงาน คัดเลือกครัวเรือน ร่วมปฏิบัติการจัดการขยะนำร่องจาก 16 หมู่บ้าน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 6,412.00 1,000.00 0.00 0.00 7,412.00 lock_open

ค่าเดินทางและค่าที่พักเพื่อเข้าร่วมประชุมกับ สสส.

9 พฤษภาคม 2565
Chamuang6278Chamuang6278
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo ลงนามบันทึกข้อตกลงดำเนินงานสร้างสุขภาพลงนามบันทึกข้อตกลงดำเนินงานสร้างสุขภาพ
  • photo ปฐมนิเทศผู้รับทุนปฐมนิเทศผู้รับทุน
  • photo ฝึกการคีย์ข้อมูลในระบบคนสร้างสุขฝึกการคีย์ข้อมูลในระบบคนสร้างสุข
  • photo ฝึกการคีย์ข้อมูลในระบบคนสร้างสุขฝึกการคีย์ข้อมูลในระบบคนสร้างสุข
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ปฐมนิเทศผู้รับทุน เทศบาลเมืองพัทลุง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงการ การเบิกจ่ายเงิน และการคีย์ข้อมูลในระบบ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 lock_open