directions_run

โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด

อบรมคณะทำงาน( ครู ก.) ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง

อบรมคณะทำงาน( ครู ก.) ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง

30 มิถุนายน 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo วิทยากรให้ความรู้ในเรื่องขยะ 4 ประเภทวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องขยะ 4 ประเภท
  • photo แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะ
  • photo แลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาที่พบในชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาที่พบในชุมชน
  • photo แสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะ กลุ่มที่2แสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะ กลุ่มที่2
  • photo แสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะ กลุ่มที่1แสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะ กลุ่มที่1
  • photo แนะเสนอประเภทของขยะและการจัดการขยะในครัวเรือนแนะเสนอประเภทของขยะและการจัดการขยะในครัวเรือน
  • photo แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะ
  • photo แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นการคัดแยกขยะ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-คัดเลือกวิทยากรเป็นทีมสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ และสร้างการเรียนรู้ -จัดหาชุดวัสดุเพื่อการสาธิตการจัดการขยะแต่ละประเภท เพื่อสร้างการเรียนรู้
-สร้างการเรียนรู้ตามแนวทาง 3 R -ร่วมพิจาณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน รับทราบรายละเอียดโครงการและบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน -การเรียนรู้ตามแนวทาง 3 R
-ประเภทของขยะและการคัดแยกขยะ -การกำจัดขยะ ผลลัพธ์ -คณะทำงานจำนวน 30 คน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถนำไปใช้ในการทำกิจกรรมในโครงการได้ตามวัตถุประสงค์
-สามารถแยกประเภทของขยะได้ถูกต้อง -การจัดการขยะในชุดมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,200.00 0.00 750.00 980.00 0.00 0.00 2,930.00 lock_open