directions_run

โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด

พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

1 กรกฎาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
 • photo ศึกษาดูงานธนาคารขยะ ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง จังหวัดพัทลุงศึกษาดูงานธนาคารขยะ ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง จังหวัดพัทลุง
 • photo กิจกรรมการคัดแยกขยะ ณ เทศบาลตำบลชะรัด จังหวัดพัทลุงกิจกรรมการคัดแยกขยะ ณ เทศบาลตำบลชะรัด จังหวัดพัทลุง
 • photo กิจกรรมคัดแยกขยะ ณ เทศบาลตำบลชะรัด จังหวัดพัทลุงกิจกรรมคัดแยกขยะ ณ เทศบาลตำบลชะรัด จังหวัดพัทลุง
 • photo กิจกรรมนันทนาการให้ความสนุกสนานกิจกรรมนันทนาการให้ความสนุกสนาน
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
 • photo แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการขยะแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการขยะ
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลโคกม่วงกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง
 • photo การย่อยสลายขยะอินทรีย์โดยใส่เดือนการย่อยสลายขยะอินทรีย์โดยใส่เดือน
 • photo ธนาคารขยะธนาคารขยะ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานพื้นที่ศึกษาดูงานที่มีความสำเร็จการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 2.นำคณะทำงานร่วมศึกษาดูงาน 3.สรุปผลการศึกษาดูงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลชะรัดและ เทศบาลตำบลโคกม่วง

ผลลัพธ์ 1.ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ เรื่องประเภทของขยะและความตระหนักในการจัดการขยะ
2.คณะทำงานรับทราบรายละเอียดการดำเนินโครงการและมีแผนการจัดการขยะรายครัวเรือน 3.คณะทำงานสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครัวเรือนในเขตรับผิดชอบได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,900.00 0.00 7,400.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00 lock_open