directions_run

โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 4)

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าของตลาดนัด/ร้านค้า (หมู่ที่ 4)

12 กรกฎาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน หมู่ที่ 4อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน หมู่ที่ 4
 • photo ให้ความรู้ประเภทของขยะ 4 ประเภทให้ความรู้ประเภทของขยะ 4 ประเภท
 • photo ให้ความรู้เรื่องประเภทของขยะให้ความรู้เรื่องประเภทของขยะ
 • photo อบรมให้วคามรู้เรื่องประเภทของขยะอบรมให้วคามรู้เรื่องประเภทของขยะ
 • photo กิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภทกิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภท
 • photo กิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภทกิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภท
 • photo กิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภทกิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภท
 • photo กิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภทกิจกรรมคัดแยกขยะทั้ง 4ประเภท
 • photo นักเรียนคัดแยกขยะไปยังเส้นทางนักเรียนคัดแยกขยะไปยังเส้นทาง
 • photo พิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภทพิจารณาและกำหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท
 • photo สรุปกิจกรรมสรุปกิจกรรม
 • photo สรุปกิจกรรมสรุปกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 2.ให้ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของขยะ และวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท 3.ให้ความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท 4.ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะโดยลงมือฝึกปฏิบัติ 5.มอบหมายภารกิจการคัดแยกขยะในครัวเรือน 6.มอบหมายภารกิจ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานและนักเรียนของโรงเรียนขยะในหมู่ที่ 10 จำนวน 50 คน ผลลัพท์ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชนิดและประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องเส้นทางเดินของขยะแต่ละประเภท
4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการขยะในครัวเรือน 6.ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน 7.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 lock_open