directions_run

โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด

คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน (ครั้งที่ 2)

คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน (ครั้งที่ 2)

19 ตุลาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานทั้ง 30 คนลงทะเบียน ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการทำกิจกรรม วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อปรับแผนในการทำกิจกรรมในครั้งถัดไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน รับทราบรายละเอียดผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์ คณะทำงานจำนวน 30 คน เข้าใจปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น นำไปปรับแผนการปฎิบัติงานในครั้งถัดไป เพื่อให้บรรลุตามวัตถุของโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 750.00 lock_open