directions_run

โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด

เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)ครั้งที่ 1

เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)ครั้งที่ 1

19 ตุลาคม 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานทั้ง 30 คน ลงทะเบียน ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 1เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการในรอบที่ 1 2.สรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว -คัดเลือกคณะทำงาน(ครู ก.) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน แบ่งบทบาทหน้าที่ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน -อบรมคณะทำงาน(ครู ก.)ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง -พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม -อบรมให้ความรู้ การคัดแยกขยะแก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในโรงเรียน/ศพด. เจ้าของตลาดนัด ร้านค้า 3ประเมินผลลัพธ์กิจกรรมร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน รับทราบกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

คณะทำงานจำนวน 30 คน รับทราบบันไดผลลัพธ์โครงการจัดการขยะตำบลนาโหนด ดังนี้ ผลลัพธ์ที่ 1.เกิดกลไกขับเคลื่อนการจัดการขยะตำบลที่เข้มแข็ง -มีตัวแทนจากท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม. และโรงเรียน -มีข้อมูลขยะชุมชน -มีแกนนำในชุมชนจำนวน 473 คน ผลลัพธ์ที่2.นักเรียนของโรงเรียนขยะมีความรู้ความตระหนักในการจัดการขยะ -มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน(คัดแยก กำจัด ใช้ประโยชน์) -นักเรียนของโรงเรียนขยะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครัวเรือนในพื้นที่ ผลลัพธ์ที่3.เกิดการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการขยะ -เกิดมาตรการของชุมชน การกำหนดวันและเวลาในการทิ้งขยะ ผลลัพธ์ที่4.ปรอมาณขยะในชุมชนลดลง -ขยะครัวเรือนลดลง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,494.00 190.00 0.00 0.00 1,684.00 lock_open