directions_run

โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด

ให้ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน

ให้ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน

23 พฤศจิกายน 2565
kanokkarnkanokkarn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์โดยใส้เดือนให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์โดยใส้เดือน
 • photo ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์โดยใส้เดือนให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์โดยใส้เดือน
 • photo ปุ๋ยคอกแช่น้ำปุ๋ยคอกแช่น้ำ
 • photo ใส้เดือนพันธุ์ AFใส้เดือนพันธุ์ AF
 • photo หยวกกล้วยหั่นหยาบๆหยวกกล้วยหั่นหยาบๆ
 • photo สาธิตการจัดการขยะอินทรีย์จากใส้เดือนสาธิตการจัดการขยะอินทรีย์จากใส้เดือน
 • photo ลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์จากใส้เดือนลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์จากใส้เดือน
 • photo ลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์จากใส้เดือนลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์จากใส้เดือน
 • photo ลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์จากใส้เดือนลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์จากใส้เดือน
 • photo แบ่งบทบาทหน้าที่ ขับเคลื่อนการจัดการขยะอินทรีย์โดยใส้เดือนแบ่งบทบาทหน้าที่ ขับเคลื่อนการจัดการขยะอินทรีย์โดยใส้เดือน
 • photo
 • photo ร่วมถ่ายรูปปิดโครงการร่วมถ่ายรูปปิดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ พิธีเปิดโครงการ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน แบ่งบทบาทหน้าที่ ขับเคลื่อนการจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือนแก่คณะทำงาน เพื่อติดตามผล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 30 คน มีความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน ผลลัพธ์ คณะทำงานทั้ง 30 คน มีความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน (โดยใช้ขยะอินทรีย์ในครัวเรือน เช่น หยวกกล้วย ใบไม้ อาหารเปียก ทำปุ๋ยอินทรีย์จากการย่อยสลายของใส้เดือน) คณะทำงานทั้ง 30 คน รู้บทบาทหน้าที่ ขับเคลื่อนการจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือนแก่คณะทำงาน เพื่อนติดตามผล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,200.00 0.00 750.00 6,900.00 0.00 0.00 8,850.00 lock_open