attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 11 พ.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของผู้ดูแลโครงการ
5ผ่านการตรวจสอบของผู้ให้ทุน
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 21 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 2
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 31 เม.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2566
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 3