เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)ครั้งที่ 2

กิจกรรม : เวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)ครั้งที่ 2
วันที่ 05/04/2023 - 05/04/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,250.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน
รายละเอียดกิจกรรม :
ติดตามผลการดำเนินงานและผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)