คณะทำงานติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง(ก่อนและหลัง) ประเมินผล/จัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ

กิจกรรม : คณะทำงานติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง(ก่อนและหลัง) ประเมินผล/จัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ
วันที่ 15/02/2023 - 15/02/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่
รายละเอียดกิจกรรม :
คณะทำงานติดตามการเก็บข้อมูลขยะจากเทศบาลเป็นระยะ ทุกเดือนและวิเคราะห์ผลนำไปคืนข้อมูลให้กับชุมชนทราบ
คณะทำงานเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของขยะในเชิงปริมาณและเชิงพฤติกรรม จำนวน 2 ครั้ง ก่อนและหลังการดำเนินงานโครงการ