คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน

กิจกรรม : คัดเลือกคณะทำงาน (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก 2 เดือน
วันที่ 15/02/2023 - 15/02/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 830.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน
รายละเอียดกิจกรรม :
คณะทำงานจำนวน 30 คน ที่คัดเลือกมาจากแกนนำในชุมชน 11 หมู่บ้าน
คณะทำงานคัดเลือกครัวเรือน ร่วมปฏิบัติการจัดการขยะนำร่องจาก 11 หมู่บ้าน
คณะทำงานแบ่งบทบาทหน้าที่กัน
คณะทำงานจัดทำแผนการดำเนินงาน
คณะทำงานประชุม 6 ครั้ง(ทุก 2 เดือน) ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เพื่อออกแบบเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานผล