คนสร้างสุข

directions_run

โครงการโรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค) Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลบ้านนา

พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

12 กรกฎาคม 2565
banna2565banna2565
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง การจัดการขยะของตำบลโคกม่วง
ไม่มีรถ ไม่มีถัง การมีส่วนร่วมการจัดการขยะของตำบลโคกม่วง 2.ศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะโรงเรียนขยะตำบลชะรัด อำเภอกงหรา
  จังหวัดพัทลุง (โรงเรียนขยะแห่งแรกของประเทศไทย)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะทำงานได้เรียนรู้ วิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท และการมีส่วนร่วมในชุมชน 2.คณะทำงาน ได้เรียนการจัดตั้งโรงเรียนขยะ หลักสูตรการเรียน และการมีส่วนร่วมในชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,400.00 0.00 2,625.00 0.00 1,500.00 0.00 6,525.00 lock_open