คนสร้างสุข

directions_run

โครงการโรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค) Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลบ้านนา

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2

19 กรกฎาคม 2565
banna2565banna2565
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้รับในการศึกษาดูงาน 2.แผนลดรายจ่ายเรื่องการจัดการขยะ 3.แผนการสร้างผู้นำแต่ละพื้นที่ 4.แผนการรณรงค์ 5.แผนการสร้างการมีส่วนร่วม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดแรงจูงใจการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะ 2.การออกแบบหลักสูตร ครู ก. 3.การทบทวนการสร้างกติกา ธรรมนูญตำบล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 625.00 lock_open