คนสร้างสุข

directions_run

โครงการโรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค) Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลบ้านนา

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3

7 กันยายน 2565
banna2565banna2565
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประชุมวางแผนงานตามกิจกรรมในโครงการ 2.กำหนดลงพื้นที่ทำกิจกรรมเรียนรู้ผ่านโรงเรียนขยะ ในพื้นที่ วัด ถ้ำ โรงเรียน ศพด. 3.สรุปกิจกรรมการอบรม วิทยากรครู ก.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีวิทยากร ครู ก. การจัดการขยะ เลี้ยงไส้เดือนด้วยขยะอินทรีย์ /เพิ่มมูลค่าขยะด้วยการทำกระเป๋าจากซองกาแฟ/จัดการขยะทั่วไปด้วยกิจกรรมนับดาว 2.กำหนดวันลงพื้นที่ ให้ความรู้ และการจัดการขยะ ณ ถ้ำสุมโน (วันที่ 20 กันยายน 65)

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 625.00 lock_open