คนสร้างสุข

directions_run

โครงการโรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค) Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลบ้านนา

เรียนรู้การจัดการขยะผ่านโรงเรียนขยะตำบล (โรงเรียน,ศพด,วัด,ถ้ำ)

เรียนรู้การจัดการขยะผ่านโรงเรียนขยะตำบล (โรงเรียน,ศพด,วัด,ถ้ำ)

20 กันยายน 2565
banna2565banna2565
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.กำหนดลงพื้นที่ ทำกิจกรรมเรียนรู้การจัดการขยะผ่านโรงเรียนขยะตำบล จำนวน 11 รุ่น - รุ่นที่ 1 ณ ถ้ำสุมโน วันที่ 20 กันยายน 2565

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้รับความรู้การจัดการขยะ -เส้นทางขยะ และ ขยะ 4 ประเภท
- การเลี้ยงไส้เดือน
- การทำกระเป๋า จากซองกาแฟ
-กิจกรรมนับดาวใส่ขวด การจัดการถุงพลาสติก
-กิจกรรมเสวียนรักษ์โลก

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
300.00 0.00 0.00 4,270.00 300.00 0.00 4,870.00 lock_open