directions_run

โครงการโรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค) Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลบ้านนา

อินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์

10 พฤศจิกายน 2565
banna2565banna2565
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ค่าอินเตอร์เน็ตสำหหรับบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 lock_open

ประชุมประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาโครงการ

10 พฤศจิกายน 2565
banna2565banna2565
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ทบทวนผลลัพธ์รายประเด็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินโครงการในประเด็น   - การจัดทำรายงานผ่านระบบออนไลน์
  - การบริหารจัดการทีมคณะทำงาน   - การเชื่อมโยงการทำงานกับภาคี   - การจัดการด้านการเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีคณะทำงานร่วมประชุม จำนวน 2 คน 2.ทบทวนผลลัพธ์รายประเด็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับยุทธศาสตร์   กลุ่มที่ 2 ประเด็นการจัดการขยะ   - โครงการโรงเรียนขยะตำบลบ้านนา มีผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด
  - มีจำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 145 ครัวเรือน   - มีจำนวนแกนนำ จำนวน 30 คน
  - จำนวนครัวเรือนที่มีแผนการจัดการขยะ 145 ครัวเรือน
  - เกิดโรงเรียนขยะตำบลแล้ว
  - จำนวนครูขยะ 12 คน
  - มีหลักสูตรการจัดการขยะตำบล  การสอนคัดแยกขยะ 4 ประเภท/การเลี้ยงไส้เดือน/กิจกรรมนับดาว/กิจกรรมนำขยะมาใช้ประโยชน์ ทำกระเป๋าจากซองกาแฟ
  - มีข้อมูลแผนที่ขยะชุมชน มีฐานข้อมูลการจัดขยะ ในพื้นที่ 12 หมู่บ้าน/ มีเส้นทางการเก็บขยะ   - มีกลไกการติดตามประเมินผลในชุมชน โดยมีคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงาน /มีการติดตามในกลุ่มไลน์
  - มีกติกาชุมชนในการจัดการขยะ มีการคัดแยกขยะต้นทาง /คณะทำงานประชุม 2เดือน/ครั้ง / กำหนดเวลาในการวางขยะหน้าบ้าน ก่อนเวลา 8.00 น.
  - จำนวนครัวเรือนจัดการขยะ 120 ครัวเรือน
  - ปริมาณขยะที่ลดลง 1/2 กก/ครัว ประมาณ 60 กก/เดือน
  - รายชื่อภาคีร่วมดำเนินการ
  - อปท./ท้องที่/อสม/รพสต./รพ/แกนนำชุมชน /โรงเรียน/วัด/เรือนจำ 3.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินโครงการในประเด็น
  - การจัดการด้านการเงิน เอกสารใบสำคัญการรับเงิน/แบบฟอร์มในการเบิกจ่าย
  - การจัดทำรายงานผ่านระบบออนไลน์ การบันทึกข้อมูล การรายงานกิจกรรมที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 496.00 0.00 0.00 0.00 496.00 lock_open

ค่าเปิดบัญชีธนาคาร

6 พฤษภาคม 2565
ChureeChuree
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานโครงการย่อย ได้สำรองเงินค่าเปิดบัญชีธนาคาร จำนวน 500 บาทเพื่อเปิดบัญชีธนาคารขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยจัดการฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการได้เปิดบัญชีโครงการย่อยเรียบร้อยแล้ว ภายใต้ชื่อบัญชี "นายไพโรจน์ ราชเทพและนางสาวอรวรรณ จันทรธนูและนางสาวมาริสา  ชายโล้ง และได้เบิกเงินสำรองจ่ายคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 500 บาท

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 lock_open

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)

11 ตุลาคม 2565
banna2565banna2565
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เตรียมข้อมูลบันไดผลลัพธ์
2.กำหนดประเด็น ARE ร่วมกับชุมชน 3.แบ่งบทบาทหน้าที่ ข้อมูลการจัดการขยะตำบลบ้านนา 4.ประสานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีคณะทำงาน ประกอบด้วย ท้องถิ่น /ท้องที่/อสม./รพสต./รพ/แกนนำชุมชน จำนวน 25 คน 2.ทราบข้อมูลสถานการณ์ปัญหา และข้อมูลขยะ 3.มีหลักสูตร/แผนการสอน โรงเรียนขยะตำบล 4.มีการใช้ประโยชน์จากขยะ เช่นการ นับดาว/เสวียน/น้ำหมัก+ปุ๋ยหมัก /ไส้เดือน/กระเป๋าจากซองกาแฟ 5.กิจกรรมสร้างสุข

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 625.00 lock_open

งานสมัชชา "พัทลุงมหานครแห่งความสุข"

12 กันยายน 2565
banna2565banna2565
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เรียนรู้กระบวนการแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างพัทลุงให้เป็น มหานครแห่งความสุข -เรียนรู้8 ประเด็น 1.ประเด็น ออกแบบระบบการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนเพื่อสร้างพลเมืองตื่นรู้ 2.ประเด็น สร้างเศรษฐกิจเกื้อกูล 3.ประเด็น ออกแบบระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน 4.ประเด็น จังหวัดอาหารปลอดภัยและรักษาพันธุ์พืช สร้างจุดเด่นด้านสมุนไพรและการดูแลสุขภาพชุมชน 5.ประเด็น การสร้างความมั่นคงของชุมชน(สวัสดิการชุมชนและที่อยู่อาศัย 6.ประเด็น ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม 7.ประเด็น ออกแบบพื้นที่พิเศษของจังหวัดพัทลุง 8.ประเด็น สร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยมีนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเป็นประธานและมีหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนพร้อมด้วยประชนชนจากพื้นที่ต่างๆของจังหวัดพัทลุง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตัวแทนจากพื้นที่ 3 คน มีการร่วมกระบวนการการพัฒนาสร้างการเรียนรู้ร่วมกันจากพื้นที่ต้นแบบ 8 ประเด็นเพื่อการพัฒนาพื้นที่สู่มหานครแห่งความสุข

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 576.00 0.00 0.00 0.00 576.00 lock_open

จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

23 พฤษภาคม 2565
banna2565banna2565
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้ายชื่อโครงการ สสส.
2.ประกาศเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ ในการจัดกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้ป้ายไวนิลป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จำนวน 1 ป้าย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

เรียนรู้การจัดการขยะผ่านโรงเรียนขยะตำบล (โรงเรียน,ศพด,วัด,ถ้ำ)

20 กันยายน 2565
banna2565banna2565
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.กำหนดลงพื้นที่ ทำกิจกรรมเรียนรู้การจัดการขยะผ่านโรงเรียนขยะตำบล จำนวน 11 รุ่น - รุ่นที่ 1 ณ ถ้ำสุมโน วันที่ 20 กันยายน 2565
2.วิทยากร ครู ก. .ให้ความรู้หลักสูตรการจัดการขยะ 4ประเภท สาธิตเลี้ยงไส้เดือนด้วยขยะอินทรีย์ /เพิ่มมูลค่าขยะด้วยการทำกระเป๋าจากซองกาแฟ/จัดการขยะทั่วไปด้วยกิจกรรมนับดาว

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้รับความรู้การจัดการขยะ -เส้นทางขยะ และ ขยะ 4 ประเภท
- การเลี้ยงไส้เดือน
- การทำกระเป๋า จากซองกาแฟ
-กิจกรรมนับดาวใส่ขวด การจัดการถุงพลาสติก
-กิจกรรมเสวียนรักษ์โลก

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
300.00 0.00 0.00 4,750.00 0.00 0.00 5,050.00 lock_open

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3

7 กันยายน 2565
banna2565banna2565
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประชุมวางแผนงานตามกิจกรรมในโครงการ ประชุมคณะทำงานประจำเดือน และกิจกรรมเรียนรู้ผ่านโรงเรียนขยะ 2.กำหนดลงพื้นที่ทำกิจกรรมเรียนรู้ผ่านโรงเรียนขยะ ในพื้นที่ วัด ถ้ำ โรงเรียน ศพด. 3.สรุปกิจกรรมการอบรม วิทยากรครู ก.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะทำงานได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการขยะเปียกครัวเรือน ด้วยวิธีการทำถังรักษ์โลก เสวียนรักษ์โลก ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก
 2. มีวิทยากร ครู ก. หลักสูตรการจัดการขยะ 4ประเภท สาธิตเลี้ยงไส้เดือนด้วยขยะอินทรีย์ /เพิ่มมูลค่าขยะด้วยการทำกระเป๋าจากซองกาแฟ/จัดการขยะทั่วไปด้วยกิจกรรมนับดาว
 3. กำหนดวันลงพื้นที่ ให้ความรู้ และการจัดการขยะ ณ ถ้ำสุมโน (วันที่ 20 กันยายน 65)
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 625.00 lock_open

อบรม ครู ก. ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง

13 สิงหาคม 2565
banna2565banna2565
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมครู ก. โดยมีการสาธิตการทำเสวียน/การเลี้ยงไส้เดือน/การทำกระเป๋าจากซองกาแฟ/กิจกรรมจับดาวใส่ขวด ซึ่งมีวิทยากรแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 1. นายสมหมาย นิ่มวุ่น วิทยากรทำเสวียน 2.นายถนอม ใหม่แก้ว วิทยากรกิจกรรมจับดาวใส่ขวด 3.นายณัฐพงศ์​ คงสง​ วิทยาการสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนดิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะทำงาน อบรมเป็น ครู ก จำนวน 25 คน ได้รับความรู้ ทักษะ วิธีการจัดการขยะ ในรูปแบบต่างๆ อย่างเช่น การกำจัดขยะเปียกด้วยการเลี้ยงไส้เดือน ซองกาแฟ เพิ่อมูลค่า สร้างรายได้
การจัดการถุงพลาสติกในครัวเรือน ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.เทศบาลตำบลบ้านนา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2

19 กรกฎาคม 2565
banna2565banna2565
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้รับในการศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม จากทต.โคกม่วง และ ทต.ชะรัด 2.แผนลดรายจ่ายเรื่องการจัดการขยะ 3.แผนการสร้างผู้นำแต่ละพื้นที่ 4.แผนการรณรงค์ 5.แผนการสร้างการมีส่วนร่วม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดแรงจูงใจการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะ 2.ได้หลักสูตร ครู ก. คือ การเลี้ยงไส้เดือน การทำเสวียนรักษ์โลก การทำกระเป๋าจากซองกาแฟ กิจกรรมสาธิตการทำ Eco-bricks "อัดขยะพลาสติกใส่ขวด"
3.ได้ทบทวนการสร้างกติกา ธรรมนูญตำบล 4.กำหนดการอบรมวิทยากร ครู ก. ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 พร้อมทั้งแบ่งบทบาทการทำงานของคณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 625.00 1,000.00 0.00 0.00 1,625.00 lock_open

พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

12 กรกฎาคม 2565
banna2565banna2565
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง การจัดการขยะของตำบลโคกม่วง
ไม่มีรถ ไม่มีถัง การมีส่วนร่วมการจัดการขยะของตำบลโคกม่วง 2.ศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะโรงเรียนขยะตำบลชะรัด อำเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง (โรงเรียนขยะแห่งแรกของประเทศไทย) หมายเหตุ คณะครู ก. จำนวน 25 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะทำงาน จำนวน 25 คน ได้ความรู้ วิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท การมีส่วนร่วมในชุมชน วิธีการเลี้ยงไส้เดือน จาก ทต.โคกม่วง 2.คณะทำงาน จำนวน 25 คน ได้รู้วิธีจัดตั้งโรงเรียนขยะ หลักสูตรการเรียน และการมีส่วนร่วมในชุมชน จาก ทต.ชะรัด 3.คณะทำงาน จำนวน 25 คน นำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในครัวเรือนและขับเคลื่อนในการจัดการขยะตำบลบ้านนา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,900.00 0.00 2,625.00 0.00 0.00 0.00 6,525.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน

24 พฤษภาคม 2565
banna2565banna2565
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประธานชี้แจงความเป็นมาของโครงการ / ชี้แจงรายละเอียดจากการปฐมนิเทศโครงการ
 2. คณะทำงานแนะนำตัวเอง จากภาคท้องถิ่น ท้องที่ แกนนำชุมชน ตัวแทนอสม. ตัวแทนกลุ่มองค์กรในชุมชน
 3. แจ้งกิจกรรม รายละเอียดในโครงการ
 4. คณะทำงานแบ่งบทบาทการทำงาน ค้นหา ครู ก. ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน
 5. คณะทำงานร่วมวางแผนการทำกิจกรรมศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้คณะทำงานโครงการจากท้องที่/ท้องถิ่น/อสม. จำนวน 25 คน
 • คณะทำงานมีประสบการณ์ ความรู้ในการจัดการขยะ
 • เตรียมสถานที่ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม
 • กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ครู ก จำนวน 25 คน และคณะทำงาน 10 คน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 500.00 625.00 0.00 0.00 0.00 1,125.00 lock_open

ประชุมปฐมนิเทศโครงการ

9 พฤษภาคม 2565
banna2565banna2565
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมสร้างความเข้าใจโครงการปฐมนิเทศ node flagship สสส  วันที่9พค65 ลงทะเบียน  และคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมตามมาตรการป้องกันไวรัส โควิด19 เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย/ แนะนำตัวทำความรู้จัก/สันทนาการ (ทีมสันทนาการ) ชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสู่ Phattahlung  Green  City คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย นายเสณี  จ่าวิสูตร ผู้ประสานงาน Node Flagship จังหวัดพัทลุง แนวทางการบริหารจัดการ การเงิน และการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดย นายไพฑูรย์ ทองสม  ผู้จัดการ Node Flagship จังหวัดพัทลุง การจัดทำรายงานผ่านระบบ Happy Network โดย นายอรุณ  ศรีสุวรรณ ปฏิบัติการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Happy Network  และทดลองจัดทำรายงานผ่านระบบ Happy Network ความสำคัญของการออกแบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลลัพธ์ โดย นางสาวเบญจวรรณ  เพ็งหนู ทีมสนับสนุนวิชาการ Node Flagship จังหวัดพัทลุง แบ่งกลุ่มย่อยพื้นที่โครงการย่อย/พี่เลี้ยง ออกแบบการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด กลุ่มที่ 1 ประเด็นการจัดการขยะ กลุ่มที่ 2 ประเด็นการจัดการน้ำเสีย กลุ่มที่ 3 ประเด็นการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง กลุ่มที่ 4 ประเด็นการผลิตพืชอาหารปลอดภัยในสวนยางพารา กลุ่มที่ 5 ประเด็นนาปลอดภัย ลงนามสัญญาข้อรับทุน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พื้นที่จากตำบลบ้านนา จำนวน 3 คน 1.ได้รับความรู้การจัดทำโครงการ การออกแบบตัวเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด
2.ได้รับความรู้การบันทึกข้อมูลในระบบ และทราบวิธีการทำรายงานในระบบ เอกสารการเงิน 3. ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการ 4.ลงนามในสัญญาโครงการโรงเรียนขยะตำบลบ้านนา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 576.00 0.00 0.00 0.00 576.00 lock_open