เครือข่ายฅนสร้างสุข

ประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน

ประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน/แบ่งบทบาทหน้าที่/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน

16 มิถุนายน 2565
harn thao3rharn thao3r
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดวางแผนการดำเนินงานต้นแบบครู ก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการประชุมร่วมกันของ ครู ก เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะทำงาน ที่ร่วมกันให้ความรู้เรื่องขยะ ทำให้ครู ก เข้าจัดแผนการปฏิบัติงานมากขึ้น ทำให้สามารถหาแนวทางรณรงค์การคัดแยกขยะ การจัดการขยะ ภายในตำบลมากขึ้น เนื่องจาก มีผู้จัดเก็บขยะมาให้ความรู้เรื่องเส้นทางขยะภายในตำบลอีกด้วย พร้อมทั้งพี่เลี้ยงโครงการที่ได้ช่วยชี้แนะ ทีมดำเนินงานให้ปรับปรุงแผนงานให้ตรงตามเป้าหมายยิ่งขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 2,200.00 580.00 0.00 3,780.00