ARE ติดตามประเมินผลกับหน่วยจัดการครั้งที่ 1

ARE ติดตามประเมินผลกับหน่วยจัดการครั้งที่ 1

10 พฤศจิกายน 2565
Donrun2565Donrun2565
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงทะเบียน 2.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ รับชมวดีทัศน์พื้นที่เด่น 3.แบ่งกลุ่มทบทวนผลลัพธ์ ประเด็นน้ำเสีย
4.เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามขั้นบันไดผลลัพธ์ 5.รับฟังแนวทางการบริหารจัดการการเงินโครงการ และการรายงานในระบบ happy network

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าประชุม จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายอิทธิพันธ์ ฮ้อบุตร ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการจำนวน 2 ท่าน มีการถอดบทเรียนการทำงาน ได้ผลลัพธ์ของชุมชนจัดการน้ำเสียบ้านดอนรุน 1. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 60 ครัวเรือน มีความรู้การจัดการน้ำเสียชุมชน 2.บันไดผลลัพธ์อยู่ในขั้นที่ 2 คือ กลไกขับเคลื่อนน้ำเสียชุมชนเข็มแข็ง
มีคณะทำงาน 15 คน ประกอบด้วย  ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นต้น มีกติกาชุมชน มีแผนการจัดการน้ำเสีย ทุกชุมชน เกิดกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชน มีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้น้ำครัวเรือนจากการเก็บแบบสอบถาม มีผังน้ำชุมชน
โดยได้วิเคราะห์และทราบพฤติกรรมใช้น้ำเสียของชุมชน มีแผนทำเอง คือ การใช้ประโยชน์จากน้ำ ทำร่วม(node flagship และภาคีได้แก่ ทม. ทสจ. กองช่าง กองสาสุข กองสวัสดิการฯ สิ่งแวดล้อมภาค) ทำขอ(เทศบาลเมือง โครงการพระราชดำริ) (มีแผนแล้ว รอดำเนินการในงวดที่2)

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 lock_open