เครือข่ายฅนสร้างสุข

กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมร่วมกับหน่วยจัดการระบบจังหวัด ปฐมนิเทศผู้รับทุน

กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมร่วมกับหน่วยจัดการระบบจังหวัด ปฐมนิเทศผู้รับทุน

10 พฤษภาคม 2565
yokchaweeyokchawee
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo คุณเสณี จ่าวิสูต ชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการคุณเสณี จ่าวิสูต ชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ
  • photo
  • photo การออกแบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการออกแบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo เรียนรู้การจัดเตรียมเอกสารการเงิน หมวดค่าใช่จ่ายเรียนรู้การจัดเตรียมเอกสารการเงิน หมวดค่าใช่จ่าย
  • photo เรียนรู้การเรียนรู้การออกแบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเรียนรู้การเรียนรู้การออกแบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ จัด ณ เทศบาลเมือง จังหวัดพัทลุง คณะทำงานโครงการการจัดการน้ำเสียบ้านควนปรง เข้าร่วม จำนวน 3 คน มี ผู้รับผิดชอบโครงการ  เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานโครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านควนปรง จำนวน 3 คน รับทราบการชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ของหน่วยจัดNFE  จังหวัดพัทลุง  ได้เรียนรู้การการเงินการบัญชี การเตรียมหลักฐานการเงิน  ได้เรียนรู้การรายงานความก้าวหน้าโครงการผ่านระบบออนไลน์  ได้เรียนรู้การออกแบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัด  และได้ลงนามสัญญาโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00