คนสร้างสุข

directions_run

โครงการการฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน บ้านควนอินนอโม

อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 3

อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 3

15 กรกฎาคม 2565
sarawut.darakaisarawut.darakai
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานแลกเปลี่ยนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน  ร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ  เพื่อบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 3. วางแผนการดำเนินการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1 นายก่อเกียรติ บุญพน ได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ และขอฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ 2. ได้วางแผนการดำเนินการขั้นต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00 325.00 lock_open