directions_run

โครงการการฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน บ้านควนอินนอโม

assignment
บันทึกกิจกรรม
สมัชชพัทลุงมหานครแห่งความสุข หิ้วชั้นมาชันชี215 สิงหาคม 2566
15
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ตามที่ส านักสร้างสรรค์โอกาส (ส านัก 6) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนกระบวนการให้เครือข่ายภาคประชาสังคมที่ท างานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพชุมชนในนาม หน่วยจัดการที่มีจุดเน้นส าคัญทางยุทธศาสตร์ (Node flagship) จังหวัดพัทลุง เป็นผู้ด าเนินการหนุนเสริม กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ซึ่งในส่วนของหน่วยจัดการระดับ flagship พัทลุงนั้นก าหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนงานสู่ “Phatthalung Green City” ในการนี้หน่วยจัดการจังหวัดระดับ flagship พัทลุง ได้เชื่อมโยงการท างานกับภาคีทั้งในระดับพื้นที่ และระดับจังหวัด และร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จัดงาน สมัชชาพัทลุงมหานครแห่งความสุข ครั้งที่ 2 “คนเมืองลุงหิ้วชั้นมาชันชี เพื่อก าหนดอนาคตตนเอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอการด าเนินงาน ของภาคีต่างๆ และเชื่อมโยงการด าเนินงานสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้จังหวัด พัฒนาเป็นมหานครแห่งความสุขของคนพัทลุง ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการของหน่วยจัดการที่มีจุดเน้นส าคัญทางยุทธศาสตร์ (Node flagship) จังหวัดพัทลุง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์จึงขอเชิญท่านในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย คณะท างานอีก 2 ท่าน เข้าร่วมเรียนรู้ในงานสมัชชาพัทลุงมหานครแห่งความสุข ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต พัทลุง ทั้งนี้ขอความร่วมมือท่านน าปิ่นโตมาร่วมงานด้วนท่านละ 1 ปิ่นโต โดยทางผู้จัดงานรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายปิ่นโตละ 100 บาท ส าหรับค่าเดินทางเข้าร่วมงานสามารถเบิกจากได้จากงบประมาณโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ชื่อกิจกรรมที่ 15 สรุปผลการดำเนินโครงการ25 กรกฎาคม 2566
25
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดเวทีสรุปผลการดำเนินการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินโครงการ 1 จำนวนสมาชิก 30 คน 2. จำนวนพื้นที่ 60กว่าไร่ 3. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายพืช

ชื่อกิจกรรมที่ 13 สร้างพื้นที่แบ่งปันผลผลิตทางการเกษตร25 มิถุนายน 2566
25
มิถุนายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ร่วมกันหาแนวทาง การวางแผนการตลาด 2. รวมกลุ่ม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตที่เกิดขึ้น 3. กำหนดแผนการตลาด

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วางแผนแนวทางการจำหน่ายผลผลิต
มี 2 แนวทาง คือ พ่อค้าคนกลางกับรวบรวมเพื่อจำหน่ายผลผลิต

ARE พื้นที่ ครั้งที่ 221 มิถุนายน 2566
21
มิถุนายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการที่ผ่านมา

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ปญ.สกย.บ้านควนอินนอโม จำกัด 1 จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 30 คน 2. จำนวนพื้นที่ 60 กว่าไร่ 3. จำนวนคณะทำงาน 15 คน และอื่นๆ

ชื่อกิจกรรมที่ 9 เรียนรู้การทำน้ำหมักแทนการใช้สารเคมี20 มิถุนายน 2566
20
มิถุนายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดทำน้ำหมักเพื่อไล่แมลงแทนการใช้สารเคมี

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิกได้รับน้ำหมักไปใช้แทนการใช้สารเคมี

ชื่อกิจกรรมที่ 8 เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักแทนการใช้สารเคมี17 มิถุนายน 2566
17
มิถุนายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดอบรมการทำปุ๋ยหมักแทนการใช้สารเคมี จัดทำปุ๋ยหมัก เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำไปใช้

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกษตรกรได้ปุ๋ยหมัก คน 3 กระสอบ

ประเมินผลเผื่อการเรียนรู็และพัฒนา AREร่วมกับหน่วยจัดการโครงการ30 พฤษภาคม 2566
30
พฤษภาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

09.00 หน่วยจัดชี้แจงวัตถุประสงการจัดกิจกรรม 09.30  กิจกรรมสร้งความสัมพันธ์ 10.00  แบ่งกลุ่มตามประเด็นนำเสนอผลการทำงานจากแต่ละพื้นที่ 11.30  สรุปผลการคุยในกลุ่มย่อย 12.00  พักเที่ยง 13.00  แบ่งกลุ่มย่อ 14.30  สรุปผลกลุ่มย่อย 15.00  สรุปผลการจัดกิจกรรม ปิดประชุม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต มีคณะทำงานโครงการจำนวน3คนเข้าร่วมกิจกรรม ผลลัพธ์  ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่ร่วมกัน และได้ฝึกทักษะการพูดคุยในที่ประชุม

ARE พื้นที่ ครั้งที่ 123 พฤษภาคม 2566
23
พฤษภาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการที่ผ่านมา

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ปญ.สกย.บ้านควนอินนอโม จำกัด 1 จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 30 คน 2. จำนวนพื้นที่ 60 กว่าไร่ 3. จำนวนคณะทำงาน 15 คน และอื่นๆ

ชื่อกิจกรรมที่ 12 เวทีเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง5 พฤษภาคม 2566
5
พฤษภาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวทีเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง 1. วันที่ 6 ก.พ. 2566 - คณะกรรมการได้นำข้อมูลที่ลงสำรวจมาแจ้งให้กับเกษตกรที่เข้าร่วมโครงการทราบ - แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเกษตกร 2. วันที่ 5 พ.ค. 2566   - คณะกรรมการได้นำข้อมูลที่ลงสำรวจมาแจ้งให้กับเกษตกรที่เข้าร่วมโครงการทราบ - แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเกษตกร - นำปัญหาที่เกิดมา วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

ชื่อกิจกรรมที่ 11 ติดตามแปลงป้าหมาย 2 ครั้ง1 พฤษภาคม 2566
1
พฤษภาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงสำรวจ ติดตาม แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สำรวจข้อมูลการปลูกพืชของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรก ลงสำรวจวันที่ 3 ก.พ. 2566 -เกษตกรได้ดำเนินการปลูกเรียบร้อย -มีการวางแผนการปลูกเป็นสัดส่วน -มีเกษตกรเข้าร่วม จำนวน 30 คน - มีพื้นที่ 60 ไร่ ครั้งที่สอง ลงสำรวจวันที่ 1 พ.ค. 2566 - พืชที่ลงปลูกไปในรอบแรกความเสียจากอุทกภัย แต่เกษตกรได้ดำเนินการปลูกใหม่เรียบร้อย -เกษตกรบางรายสามารถนำพืชมาสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นได้แล้ว ติดตามการปลูกพืช ของสมาชิก

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต30 เมษายน 2566
30
เมษายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ต

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 1228 เมษายน 2566
28
เมษายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานแลกเปลี่ยนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน ร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 3. วางแผนการดำเนินการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน 2. ติดตามการดำเนินงาน วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ
3. วางแผนการดำเนินการของเดือนถัดไป 4. จัดทำหนังสือขยาย เวลาโครงการ

อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 1110 มีนาคม 2566
10
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานแลกเปลี่ยนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน  ร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ  เพื่อบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 3. วางแผนการดำเนินการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน 2. ติดตามการดำเนินงาน วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ
3. วางแผนการดำเนินการของเดือนถัดไป

อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 1010 กุมภาพันธ์ 2566
10
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานแลกเปลี่ยนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน  ร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ  เพื่อบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 3. วางแผนการดำเนินการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน 2. ติดตามการดำเนินงาน วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ
3. วางแผนการดำเนินการของเดือนถัดไป

ชื่อกิจกรรมที่ 7 เรียนรู้การขยายพันธ์พืช15 มกราคม 2566
15
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

อบรมการเพาะชำพันธุ์พืช

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิกนำพืชที่เพาะชำไปใช้ปลูกเพิ่มในสวน จากพืชที่ปลูกอยู่เดิม

อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 911 มกราคม 2566
11
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานแลกเปลี่ยนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน ร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 3. วางแผนการดำเนินการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน 2. ติดตามการดำเนินงาน วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ
3. วางแผนการดำเนินการของเดือนถัดไป

ชื่อกิจกรรมที่ 10 การปฏิบัติการปลูก2 มกราคม 2566
2
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงมือปลูก

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิกปฏิบัตการปลูก

อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 89 ธันวาคม 2565
9
ธันวาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานแลกเปลี่ยนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน  ร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ  เพื่อบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 3. วางแผนการดำเนินการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานแลกเปลี่ยนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน  ร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ  เพื่อบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 3. วางแผนการดำเนินการ

อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 711 พฤศจิกายน 2565
11
พฤศจิกายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานแลกเปลี่ยนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน ร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 3. วางแผนการดำเนินการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน 2. ติดตามการดำเนินงาน วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ
3. วางแผนการดำเนินการของเดือนถัดไป

ประเมินผลเผื่อการเรียนรู้และพัฒนา AREร่วมกับหน่วยจัดการโครงการ 110 พฤศจิกายน 2565
10
พฤศจิกายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

8.30 -09.00 น. ลงทะเบียน 09.00-09.30 น. กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์และนำเสนอวีดีทัศน์พื้นที่เด่น 09.30-12.00 น. แบ่งกลุ่ม ทบทวนผลลัพธ์รายประเด็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคียุทธศาสตร์                      กลุ่มที่ 1 ประเด็นน้ำเสีย                      ภาคียุทธศาสตร์  ทสจ.พัทลุง  เทศบาลเมืองพัทลุง                      กลุ่มที่ 2 ประเด็นการจัดการขยะ                      ภาคียุทธศาสตร์  ทสจ.พัทลุง  ท้องถิ่นจังหวัด  อบจ.                      กลุ่มที่ 3 ประเด็นนาปลอดภัย                      ภาคียุทธศาสตร์  เกษตรจังหวัดพัทลุง  พัฒนาที่ดิน  ศูนย์วิจัยข้าว                      กลุ่มที่ 4 ประเด็นพืชร่วมยาง                      ภาคียุทธศาสตร์  เกษตรจังหวัดพัทลุง  กยท. พัทลุง  สปก. พัฒนาที่ดิน  เกษตรและสหกรณ์ฯ                      กลุ่มที่ 5 ประเด็นการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง                      ภาคียุทธศาสตร์  ทสจ.พัทลุง  ม.ทักษิณ  ประมงจังหวัดพัทลุง  ทช5  หน่วยเรือตรวจ  อบจ.พัทลุง 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 13.00-14.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินโครงการในประเด็น                      - การจัดทำรายงานผ่านระบบออนไลน์                      - การบริหารจัดการทีมคณะทำงาน                      - การเชื่อมโยงการทำงานกับภาค๊                      -การจัดการด้านการเงิน 14.00-14.30 น. สรุปผลการประชุม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ชื่อกิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมการจัดทำโรงเรือนเพาะชำพันธุ์พืช22 ตุลาคม 2565
22
ตุลาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำโรงเพาะชำ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โรงเรือนเพาะชำพันธ์พืช

ชื่อกิจกรรมที่ 5 วางแผนการจัดการแปลง10 ตุลาคม 2565
10
ตุลาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการปลูกพืชร่วมสวนยาง ว่าแต่ละคนมีพื้นที่เท่าไหร่ และพื้นที่มีลักษณะเป็นอย่างไร

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลที่ได้จากการวางแผนจัดการแปลง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ แต่ละคน มีพื้นที่แตกต่างกัน บางคนพื้นราบและบางคนลาดเอียง

อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 65 ตุลาคม 2565
5
ตุลาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานแลกเปลี่ยนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน  ร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ  เพื่อบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 3. วางแผนการดำเนินการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
 2. ติดตามการดำเนินงาน  ร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
 3. นัดวันจัดทำโรงเพาะชำ เป็นที่ 6 ตุลาคม 2565
 4. วางแผนการดำเนินการ เดือนถัดไป
ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร30 กันยายน 2565
30
กันยายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

งานสมัชชา พัทลุง มหานครแห่งความสุข12 กันยายน 2565
12
กันยายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดกา จัดงานสมัชชาพัทลุงมหานครแห่งความสุข ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรราการ วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๑๕๖๕ ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองลุง จะงหวัดพัทลุง ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. การแสดงเปิดงานด้วยชุดการแสดงมโนราห์ จากนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐ น. กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน                      โดยนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์กรบริการส่วนจังหวัดพัทลุง ๐๙๓๐ - ๑๐.๐๐ น. รับชมวีดีทัศน์ความเป็นมาของสภาขับเคลื่อนพัทลุงมหานครแห่งความสุข และนำเสนอผลการดำเนินงานชองประเด็นการขับเคลื่อนพัทลุงใหานาครแห่งความสุข ๘ ประเด็น ดังนี้                    ประเด็นที่ ๑ ออกแบบระบบการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนเพื่อสร้างพลเมืองผู้ตื่นรู้                    ประเด็นที่ ๒ สร้างเศรษฐกิจเกื้อกูล                    ประเด็นที่ ๓ ออกแบบระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยื่น                    ประเด็นที่ ๔ จังหวัดอาหารปลอดภัยและรักษาพันธุ์พืช/สร้างจุดเด่นด้านสมุนไพรและการดูแลสุขภาพชุมชน                    ประเด็นที่ ๕ การสร้างความมั่นคงของชุมชน ( สวัสิการชุมชนและที่อยู่อาศัย )                     ประเด็นที่ ๖ ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม                    ประเด็นที่ ๗ ออกแบบพื้นที่พิเศษของจังหวัดพัทลุง                    ประเด็นที่ ๘ สร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมงานร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ให้ขอเสนอแนะต่อผู้แทนประเด็นทั้ง ๘ ประเด็น ณ ลานเวทีการเรียนรู้พัทลุงมหานครแห่งความสุข ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในบรรยากาศ คนเมืองลุงหิ้วชั้นมาชันชี ๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น. ตะลุง talk show ว่าด้วยโหม๋เรามาร่วมสร้างเมืองลุงแห่งความสุข ๑๓.๑๕ - ๑๔.๐๐ น. เวที่กลางถกแถลงเพื่อหาฉันทามติข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ โดยกระบวนการมีสวนร่วมในการขับเคลื่อนพัทลุงมหานครแห่งความสุข ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ผู้แทนภาคีเครือข่ายร่วมแสดงเจตจำนงในการสนับสนุนการขับเคลื่อนพัทลุงมหานครแห่งความสุข                          - ภาครัฐ โดย ผู็ว่าราชการจังหวัดพัทลุง                          - ภาควิชาการ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรองอิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน                          - ภาคท้องถิ่น โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง                          - เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ โดย เลขาธฺการ๕ณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ                          - เครือข่ายองค์กรชุมชน โดย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคใต้                          - ภาคเอกชน โดย ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง                          - เครือข่ายภาคธุรกิจ โดย ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ๑๕.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. พิธีประกาศปฏิญญาความร่วมือเพื่อร่วมมือเพื่อสร้างพัทลุงมหานครแห่งความสุข

หมายเหตุ ๑ ขอความร่วมมือ ผู็เข้าร่วมงานนำปิ่นโตมาร่วมงานด้วย ตาม CONCEPT คนเมืองลุงหิ้วชั้นมาชันชี            ๒ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม            ๓ พักรัประธานอาการว่างและเครื่องดื่ม                  - ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.                  - ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต มีกรรมการร่วมกิจกรรมจำนวน5คน ผลลัพธ์ ได้เรียนรู้การทำงานขับเคลื่อนพัทลุงภายใต้แผนงานการทำงานตามประเด็น8ประเด็น

อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 51 กันยายน 2565
1
กันยายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานแลกเปลี่ยนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน  ร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ  เพื่อบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 3. วางแผนการดำเนินการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานแลกเปลี่ยนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
 2. ติดตามการดำเนินงาน  ร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
 3. วางแผนการดำเนินการ เดือนถัดไป
อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 49 สิงหาคม 2565
9
สิงหาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานแลกเปลี่ยนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน ร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 3. วางแผนการดำเนินการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน 2. ติดตามการดำเนินงาน วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ
3. วางแผนการดำเนินการของเดือนถัดไป

อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 315 กรกฎาคม 2565
15
กรกฎาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานแลกเปลี่ยนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน  ร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ  เพื่อบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 3. วางแผนการดำเนินการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1 นายก่อเกียรติ บุญพน ได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ และขอฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ 2. ได้วางแผนการดำเนินการขั้นต่อไป

ชื่อกิจกรรมที่ 4 สรุปผลจากการศึกษาดูงานและวิธีการดำเนินการ29 มิถุนายน 2565
29
มิถุนายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้จากการ ศึกษาดูงาน
 2. วางแผนการปลูก
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1 สมาชิกนำเสนอความรู้ แนวทางที่ได้จากการศึกษาดูงาน 2 นำแนวคิดที่ได้จาการศึกษาดูงานมาหาแนวทาง เพื่อปรับใช้ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของสมาชิกแต่ละคน

ชื่อกิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน23 มิถุนายน 2565
23
มิถุนายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ศึกษาดูงานเพื่อหาแนวทางในการจัดทำป่าร่วมยาง
 2. หาแนวคิดเพื่อมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับตัวเอง
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สมาชิกมีแนวคิด และมีความรู้ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเอง
 • กำหนดวันที่จะสรุปผลจาการไปศึกษาดูงาน เป็นวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2565
ชื่อกิจกรรมที่ 2 เรียนรู้สร้างความเข้าใจ10 มิถุนายน 2565
10
มิถุนายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. นำสื่อ วิดีดีทัศน์ มาแสดงให้กับสมาชิกเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
 2. แนวคิดในการจัดทำโครงการ
 3. จัดหาสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางของโครงการมากยิ่งขึ้น
 • สมาชิกได้นำเสนอให้มีการไปศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงการ จึงได้กำหนดวันที่ไปศึกษาดูงาน เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้พันธุกรรมพืช ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 28 มิถุนายน 2565
8
มิถุนายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประสานคณะทำงาน นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานแลกเปลี่ยนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน  ร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีปัญหาร่วมหาทางแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ  เพื่อบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 3. วางแผนการดำเนินการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. กรรมการได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
 2. นัดวันจัดอบรมสมาชิก เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 3. กำหนดวันศึกษาดูงาน เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ผู้เข้าร่วมประชุม - 13 คน
ชื่อกิจกรรมที่ 1 อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 127 พฤษภาคม 2565
27
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ประสานคณะทำงาน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
 2. จัดหาคณะทำงานในตำแหน่งต่างๆ
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1 นายณัฐพงศ์ คงสง พี่เลี้ยงของโครงการ ได้เข้ามาทำความเข้าใจของโครงการกับคณะกรรมการแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนอินนอโม จำกัด 2 ได้จัดเลือกคณะทำงาน ของโครงการ ดังต่อไปนี้ - นายก่อเกียรติ บุญพน ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ - นายบุญโชค เอียดเฉลิม ตำแหน่ง ผู้ประสานงานพื้นที่ - นางวิมล บัวมา ตำแหน่ง ผู้บันทึกข้อมูล - นายดลเล๊าะ ทักษิณาวาณิชย์ ตำแหน่ง ฝ่ายการเงิน - นางมาลี นันทสิน ตำแหน่ง ฝ่ายบัญชี

จัดทำป้ายโครงการ25 พฤษภาคม 2565
25
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขนาด 1.2*2.4 เมตร

ปฐมนิเทศโครงการ9 พฤษภาคม 2565
9
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย sarawut.darakai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • เข้าร่วมประชุม กับหน่วยงาน สสส.
 • ปฐมนิเทศ แนวทางการดำเนินโครงการ
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • อบรมเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ประกอบการรายงานผลโครงการ
 • แนวทางการดำเนินงาน
 • ทำบันทึกข้อตกลง