directions_run

โครงการการฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน บ้านควนอินนอโม

ผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
1 1. เพื่อให้กลไกขับเคลื่อนป่าร่วมยางได้อย่างเข้มแข็ง
ตัวชี้วัด : 1. มีกลไกคณะทำงานอย่างน้อย 15 คน ที่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งบทบาท ความร่วมคิด ร่วมทำ วิเคราะห์ปัญหาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับ 2. เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชในป่ายางอย่างน้อย 1 เครือข่าย ขับเคลื่อนป่าร่วมยางมีการขยายไปสู่ชาวสวนยาง
1.00

 

2 2.เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ระบบป่าร่วมยางครบวงจร
ตัวชี้วัด : 1.ชาวสวนยางมีความรู้และความตระหนักความสำคัญของป่าร่วมยาง 2. เกิดครัวเรือนปรับเปลี่ยนการปลูกยางพาราเพียงอย่างเดียวสู่พืชร่วมยางที่มีพืชอย่างน้อย 5 ประเภทไม่น้อยกว่า 30 ครัวเรือน พื้นที่อย่างน้อย 60 ไร่ 3. มีระบบการกระจายพืชผักและผลผลิตที่ได้จากป่าร่วมยาง มีตลาดทางเลือกจำนวน 2 ตลาด 4.มีแผนการแลกเปลี่ยนแบ่งปันผลผลิตในระดับชุมชนและนอกชุมชนเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับป่าร่วมยาง พร้อมขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนแบ่งปันผลผลิต
1.00

 

3 3. มีป่าร่วมยางยั่งยืนเป็นพื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : 1. เกิดพื้นที่ป่าร่วมยางในจังหวัดพัทลุงไม่น้อยกว่า 60 ไร่ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากการสร้างพื้นที่ป่าร่วมยางอย่างน้อย 1,000 บาทต่อเดือน 3.มีครัวเรือนอย่างน้อย 30 ครัวเรือนมีอาหารปลอดภัยบริโภคในครัวเรือนเพิ่มขึ้นสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนอย่างน้อยเดือนละ 300 บาท
1.00

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 170
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายรอง 136
กลุ่มเป้าหมายหลัก 34

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) 1. เพื่อให้กลไกขับเคลื่อนป่าร่วมยางได้อย่างเข้มแข็ง (2) 2.เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ระบบป่าร่วมยางครบวงจร (3) 3. มีป่าร่วมยางยั่งยืนเป็นพื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) ชื่อกิจกรรมที่ 1 อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 (2) กิจกรรม ที่เข้าร่วมกับหน่วย สสส. (3) ชื่อกิจกรรมที่ 2 เรียนรู้สร้างความเข้าใจ (4) ชื่อกิจกรรมที่ 3  ศึกษาดูงาน (5) ชื่อกิจกรรมที่ 4  สรุปผลจากการศึกษาดูงานและวิธีการดำเนินการ (6) ชื่อกิจกรรมที่ 1 อบรมคณะทำงาน (7) ชื่อกิจกรรมที่ 5  วางแผนการจัดการแปลง (8) ชื่อกิจกรรมที่ 8 เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักแทนการใช้สารเคมี (9) ชื่อกิจกรรมที่ 9 เรียนรู้การทำน้ำหมักแทนการใช้สารเคมี (10) ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร (11) ชื่อกิจกรรมที่ 6  ส่งเสริมการจัดทำโรงเรือนเพาะชำพันธุ์พืช (12) ชื่อกิจกรรมที่ 14  ARE พื้นที่ 2 ครั้ง (13) ชื่อกิจกรรมที่ 7  เรียนรู้การขยายพันธ์พืช (14) ชื่อกิจกรรมที่ 11  ติดตามแปลงป้าหมาย 2 ครั้ง (15) ชื่อกิจกรรมที่ 12  เวทีเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง (16) ชื่อกิจกรรมที่ 10  การปฏิบัติการปลูก (17) ชื่อกิจกรรมที่ 13  สร้างพื้นที่แบ่งปันผลผลิตทางการเกษตร (18) ชื่อกิจกรรมที่ 15  สรุปผลการดำเนินโครงการ (19) ปฐมนิเทศโครงการ (20) จัดทำป้ายโครงการ (21) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 (22) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 (23) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 (24) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 5 (25) งานสมัชชา พัทลุง มหานครแห่งความสุข (26) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 6 (27) ARE พื้นที่ ครั้งที่ 1 (28) ARE พื้นที่ ครั้งที่ 2 (29) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 7 (30) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 8 (31) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 9 (32) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 10 (33) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 11 (34) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 12

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh