directions_run

โครงการการฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน บ้านควนอินนอโม

รายงานงวด

รายงานการเงินประจำงวด

1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของ ผู้ดูแลโครงการ
5ผ่านการตรวจสอบของ ผู้ให้ทุน

รายงานผลงานประจำงวด

รายงานสรุปการเงินโครงการ

1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของ ผู้ดูแลโครงการ
5ผ่านการตรวจสอบของ ผู้ให้ทุน

รายงานฉบับสมบูรณ์

1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของ ผู้ดูแลโครงการ
5ผ่านการตรวจสอบของ ผู้ให้ทุน