รหัสโครงการ 65-00232-0024
สัญญาเลขที่
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

ชื่อโครงการ โครงการการฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน บ้านควนอินนอโม

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการ
2) จัดทำป้ายโครงการ
3) ชื่อกิจกรรมที่ 1 อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 1
4) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 2
5) ชื่อกิจกรรมที่ 2 เรียนรู้สร้างความเข้าใจ
6) ชื่อกิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน
7) ชื่อกิจกรรมที่ 4 สรุปผลจากการศึกษาดูงานและวิธีการดำเนินการ
8) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 3
9) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 4
10) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 5
11) งานสมัชชา พัทลุง มหานครแห่งความสุข
12) ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับประจำงวด 1 = 42,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 9.92 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 100.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 3,850.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 12,109.92 บาท
รวมรายรับ (1) = 42,109.92 บาท รวมรายจ่าย (2) = 26,150.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 15,959.92 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 52,500.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายก่อเกียรติ บุญพน )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 6 (5 ต.ค. 2565)
 2. ชื่อกิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมการจัดทำโรงเรือนเพาะชำพันธุ์พืช (7 ต.ค. 2565 - 9 ต.ค. 2565)
 3. ชื่อกิจกรรมที่ 14 ARE พื้นที่ 2 ครั้ง (12 ต.ค. 2565 - 20 ต.ค. 2565)
 4. ARE พื้นที่ ครั้งที่ 1 (12 ต.ค. 2565)
 5. ชื่อกิจกรรมที่ 7 เรียนรู้การขยายพันธ์พืช (19 ต.ค. 2565)
 6. ARE พื้นที่ ครั้งที่ 2 (20 ต.ค. 2565)
 7. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 7 (11 พ.ย. 2565)
 8. ชื่อกิจกรรมที่ 11 ติดตามแปลงป้าหมาย 2 ครั้ง (15 พ.ย. 2565 - 15 ธ.ค. 2565)
 9. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 8 (9 ธ.ค. 2565)
 10. ชื่อกิจกรรมที่ 12 เวทีเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง (24 ธ.ค. 2565 - 24 มี.ค. 2566)
 11. ชื่อกิจกรรมที่ 10 การปฏิบัติการปลูก (2 ม.ค. 2566 - 30 มี.ค. 2566)
 12. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 9 (11 ม.ค. 2566)
 13. ชื่อกิจกรรมที่ 13 สร้างพื้นที่แบ่งปันผลผลิตทางการเกษตร (31 ม.ค. 2566)
 14. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 10 (10 ก.พ. 2566)
 15. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 11 (10 มี.ค. 2566)
 16. ชื่อกิจกรรมที่ 15 สรุปผลการดำเนินโครงการ (31 มี.ค. 2566)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการ ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายก่อเกียรติ บุญพน )
30 ตุลาคม 2565

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
30 ตุลาคม 2565