รหัสโครงการ 65-00232-0024
สัญญาเลขที่
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

ชื่อโครงการ โครงการการฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน บ้านควนอินนอโม

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1) ปฐมนิเทศโครงการ 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00
2) จัดทำป้ายโครงการ 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
3) ชื่อกิจกรรมที่ 1 อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 0.00 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 325.00
4) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 0.00 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 325.00
5) ชื่อกิจกรรมที่ 2 เรียนรู้สร้างความเข้าใจ 1,200.00 0.00 1,275.00 0.00 0.00 0.00 2,475.00
6) ชื่อกิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน 2,700.00 0.00 12,250.00 0.00 0.00 0.00 14,950.00
7) ชื่อกิจกรรมที่ 4 สรุปผลจากการศึกษาดูงานและวิธีการดำเนินการ 1,200.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00
8) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 0.00 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 325.00
9) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 0.00 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 325.00
10) อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 5 0.00 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 325.00
11) งานสมัชชา พัทลุง มหานครแห่งความสุข 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00
12) ถอนคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับประจำงวด 1 = 42,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 9.92 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 100.00 บาท
1) กิจกรรม 1 = 300.00 บาท
2) กิจกรรม 2 = 1,000.00 บาท
3) กิจกรรม 3 = 325.00 บาท
4) กิจกรรม 4 = 325.00 บาท
5) กิจกรรม 5 = 2,475.00 บาท
6) กิจกรรม 6 = 14,950.00 บาท
7) กิจกรรม 7 = 5,400.00 บาท
8) กิจกรรม 8 = 325.00 บาท
9) กิจกรรม 9 = 325.00 บาท
10) กิจกรรม 10 = 325.00 บาท
11) กิจกรรม 11 = 300.00 บาท
12) กิจกรรม 12 = 100.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 3,850.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 12,109.92 บาท
รวมรายรับ (1) = 42,109.92 บาท รวมรายจ่าย (2) = 26,150.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 15,959.92 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 52,500.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายก่อเกียรติ บุญพน )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 6 (5 ต.ค. 2565)
 2. ชื่อกิจกรรมที่ 5 วางแผนการจัดการแปลง (10 ต.ค. 2565)
 3. ชื่อกิจกรรมที่ 14 ARE พื้นที่ 2 ครั้ง (12 ต.ค. 2565 - 20 ต.ค. 2565)
 4. ชื่อกิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมการจัดทำโรงเรือนเพาะชำพันธุ์พืช (22 ต.ค. 2565)
 5. ประเมินผลเผื่อการเรียนรู้และพัฒนา AREร่วมกับหน่วยจัดการโครงการ 1 (10 พ.ย. 2565)
 6. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 7 (11 พ.ย. 2565)
 7. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 8 (9 ธ.ค. 2565)
 8. ชื่อกิจกรรมที่ 10 การปฏิบัติการปลูก (2 ม.ค. 2566 - 30 มี.ค. 2566)
 9. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 9 (11 ม.ค. 2566)
 10. ชื่อกิจกรรมที่ 7 เรียนรู้การขยายพันธ์พืช (15 ม.ค. 2566)
 11. ชื่อกิจกรรมที่ 11 ติดตามแปลงป้าหมาย 2 ครั้ง (3 ก.พ. 2566 - 1 พ.ค. 2566)
 12. ชื่อกิจกรรมที่ 12 เวทีเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง (6 ก.พ. 2566 - 5 พ.ค. 2566)
 13. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 10 (10 ก.พ. 2566)
 14. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 11 (11 มี.ค. 2566)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการ ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายก่อเกียรติ บุญพน )
30 ตุลาคม 2565

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายดลเล๊าะ ทักษิณาวานิชย์ )
30 ตุลาคม 2565