directions_run

โครงการการฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน บ้านควนอินนอโม

รหัสโครงการ 65-00232-0024
สัญญาเลขที่

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการการฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน บ้านควนอินนอโม
รหัสโครงการ 65-00232-0024 สัญญาเลขที่

ระยะเวลาตามสัญญา 1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 105,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก ผู้ให้ทุน งวดที่ 1 = 42,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 42,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 9.92 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 9.92 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 100.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 100.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 26,475.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) 15,634.92 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : กิจกรรม ที่เข้าร่วมกับหน่วย สสส. 5,000.00 1,600.00
1. งานสมัชชา พัทลุง มหานครแห่งความสุข
2. ปฐมนิเทศโครงการ
3. จัดทำป้ายโครงการ
กิจกรรมหลัก : ชื่อกิจกรรมที่ 1 อบรมคณะทำงาน 3,575.00 1,625.00
1. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 2
2. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 3
3. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 4
4. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 5
5. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 6
6. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 7
7. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 8
8. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 9
9. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 10
10. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 11
11. อบรมคณะทำงาน ครั้งที่ 12
กิจกรรมหลัก : ชื่อกิจกรรมที่ 14 ARE พื้นที่ 2 ครั้ง 0.00 0.00
1. ARE พื้นที่ ครั้งที่ 1
2. ARE พื้นที่ ครั้งที่ 2

รวมงบทั้งหมด

8,575.00 3,225.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นายก่อเกียรติ บุญพน )
วันที่รายงาน