directions_run

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนบ้านโหล๊ะจันกระ

ประชุมคณะทำงานครั้งที่2

ประชุมคณะทำงานครั้งที่2

31 กรกฎาคม 2565
Tassika inyongTassika inyong
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต มีกรรมการร่วมประชุมจำนวน9คน ผลผลัพธ์ ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการ มีการรายงานการใช้งบประมาณโครงการ ได้วางแผนการทำงานในช่วงต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,300.00 100.00 0.00 0.00 1,400.00 lock_open