กิจกรรมที่ 7.2 เวทีสรุปและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 4 เดือน/ครั้ง (ARE) ครั้งที่ 2

กิจกรรมที่ 7.2 เวทีสรุปและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 4 เดือน/ครั้ง (ARE) ครั้งที่ 2

26 พฤศจิกายน 2565
kanjanahaykanjanahay
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo เข้าร่วมประชุม ณ ลำปำรีสอร์ตเข้าร่วมประชุม ณ ลำปำรีสอร์ต
  • photo
  • photo ทบทวนการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาทบทวนการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
  • photo
  • photo สรุปการเก็บข้อมูลของแต่ละชุมชนสรุปการเก็บข้อมูลของแต่ละชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปและทบทวนการดำเนินกิจกรรมในรอบ 4 เดือน ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ พร้อมทั้งกำหนดวางแผนการดำเนินการกิจกรรมครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานเข้าร่วมการประชุม ณ ลำปำรีสอร์ต โดยกิจกรรมทบทวนข้อมูลทำให้เห็นความเชื่องโยงในแต่ละขั้นบันไดผลลัพธ์ เห็นช่องว่างของโครงการ และนำมาปรับใช้ในการวางแผนดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไปของโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open